Trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng (QS,QP) của Đảng, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược, đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND) vững mạnh, trọng tâm là xây dựng các tỉnh (thành phố), huyện (quận, thị xã) trên địa bàn thành khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc” mà điểm cốt lõi xuyên suốt là xây dựng thế trận lòng dân ở từng địa phương cơ sở vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, trong đó lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

leftcenterrightdel

 Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5

Nhờ vậy, nền QPTD, thế trận ANND từng bước được củng cố; khả năng phòng thủ sẵn sàng chiến đấu trên cả 3 tuyến: Biển đảo, nội địa, biên giới được tăng cường. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được chú trọng xây dựng củng cố cả về chất lượng, số lượng và hiệu quả hoạt động. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN đạt được hiệu quả thiết thực.

Cấp ủy đảng, cơ quan quân sự các cấp và các đơn vị trong toàn Quân khu thường xuyên được củng cố, kiện toàn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, luôn nắm chắc tình hình, nhất là trên các hướng, các khu vực trọng điểm; chủ động phòng ngừa và tham mưu giải quyết tốt các tình huống phức tạp, các điểm nóng trên địa bàn. Quân khu đã mở rộng quan hệ đối ngoại với các tỉnh của Lào và Cam-pu-chia có chung đường biên giới với địa bàn quân khu để cùng nhau xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển đối với mỗi quốc gia, dân tộc, phù hợp với xu thế chung trong tình hình mới.

Phát huy truyền thống cao đẹp “tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 tập trung lãnh đạo xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND và biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng LLVT Quân khu có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng Đảng bộ Quân khu 5 thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiêu biểu về phẩm chất, năng lực. Tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về các mặt: Huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao năng lực tham mưu, quản lý nhà nước về quốc phòng của cơ quan quân sự các cấp; xây dựng các tỉnh (thành phố), huyện (quận, thị xã) trên địa bàn thành khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”; phối hợp với các lực lượng xử lý thắng lợi các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; không để các thế lực tạo cớ can thiệp; phối hợp triển khai toàn diện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, giữ vững địa bàn chiến lược miền Trung – Tây Nguyên.

 Trung tướng THÁI ĐẠI NGỌC, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5