Để hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình, mỗi cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị, Học viện Chính trị phải luôn tự giác nỗ lực, phấn đấu vươn lên thực sự mẫu mực, tiêu biểu về mọi mặt. Xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Phòng là việc làm có ý nghĩa quan trọng và hết sức cần thiết, nhằm củng cố, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và lòng kiên nhẫn, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Phòng, của Học viện.

Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của đội ngũ cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị là sự kế thừa, tiếp nối những truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của thế hệ cha anh đi trước, không ngừng được bổ sung, phát triển và biểu hiện cụ thể, sinh động trong nhận thức, hành động, giao tiếp, ứng xử, góp phần vun đắp nên truyền thống của Phòng. Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của đội ngũ cán bộ, nhân viên Phòng được thể hiện qua lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; có đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; luôn tâm huyết, tận tâm với công việc; thường xuyên tích cực tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, nhất là trình độ kiến thức, chuyên môn; có phương pháp, tác phong công tác khoa học, trách nhiệm cao; luôn chủ động, sáng tạo, đề xuất đúng, trúng, kịp thời; triển khai thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, mẫu mực; có tinh thần kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; có tinh thần “7 dám” trong công tác; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, quy định của Phòng; chăm lo xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, đoàn kết và hết lòng thương yêu đồng chí, đồng đội.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Vũ Đức Long, Phó chính ủy Học viện Chính trị dự và trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ Phòng Chính trị.

Những năm qua, trước sự vận động, phát triển không ngừng của yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặt ra yêu cầu cao đối với hoạt động CTĐ, CTCT, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ của đội ngũ cán bộ, nhân viên đã luôn được giữ gìn, phát huy và tỏa sáng. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Phòng đã tích cực tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững và phát huy những chuẩn mực văn hóa Bộ đội Cụ Hồ; nêu cao vai trò, trách nhiệm, nỗ lực cố gắng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, nhiều đồng chí được biểu dương, khen thưởng ở các cấp. Đây là sự cụ thể hóa việc xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong Đảng bộ và toàn Phòng.

Nhận rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cho cán bộ, nhân viên, trong thời gian qua Đảng ủy, chỉ huy Phòng Chính trị đã thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Phòng, tập trung giáo dục về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên Phòng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Quan tâm, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ, nhân viên Phòng sáng tạo, tích cực đổi mới, dám nghĩ, dám làm đi đôi với tăng cường công tác rèn luyện nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật, phát huy vai trò tự tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, nhân viên Phòng; xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm, cấp ủy, các ban, ngành, tổ chức quần chúng đã quan tâm nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, nhân viên; chủ động nắm, đánh giá thực chất phẩm chất chính trị của đội ngũ cán bộ, nhân viên để có nội dung bồi dưỡng phù hợp. Nhờ vậy, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của đội ngũ cán bộ, nhân viên phòng không ngừng được nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Phòng Chính trị chúc mừng cán bộ, hội viên tổ chức quần chúng nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống.

Tuy nhiên, trước sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường, mạng xã hội, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, một số cán bộ, nhân viên còn thiếu chủ động, chưa thực sự nỗ lực, tích cực trong công tác; chưa chủ động, nhạy bén trong đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Để tiếp tục bồi dưỡng, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của đội ngũ cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị trong thời gian tới, cần triển khai thực hiện tốt các giải pháp cơ bản sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Phòng thấm nhuần sâu sắc giá trị chuẩn mực phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Đảng ủy, chỉ huy Phòng Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các ban, ngành tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, cụ thể hóa các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của từng ban, ngành; tổ chức tốt việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương, làm cho cán bộ, nhân viên thấy rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, nâng cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực và phương pháp, tác phong công tác, phấn đấu theo chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Giáo dục về những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; giá trị cốt lõi của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, mục tiêu lý tưởng cách mạng, phẩm chất người quân nhân cách mạng; tinh thần tự giác, tận tâm, tận lực với công việc; tinh thần vượt khó vươn lên phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Giáo dục về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quân đội, Học viện, của Phòng Chính trị gắn với những chuẩn mực đạo đức, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong toàn quân, nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến của đội ngũ cán bộ, nhân viên Phòng.

Hai là, phát huy vai trò tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhân viên Phòng trước hết là cấp ủy, cán bộ ban trong giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Để giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, đội ngũ cấp ủy, cán bộ ban phải đồng thời làm tốt việc giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức; gương mẫu từ việc lớn đến việc nhỏ, trong lời nói, việc làm, sinh hoạt, có tác phong làm việc dân chủ, khoa học, lối sống trong sạch, lành mạnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư... thực sự là tấm gương sáng để cấp dưới và quần chúng noi theo.

Triển khai xây dựng kế hoạch phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện chặt chẽ; trong đó phải quán triệt, cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 646-QĐ/QUTW ngày 6-11-2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong quân đội; 5 nội dung chuẩn mực xứng danh Bộ đội Cụ Hồ theo Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, làm cơ sở cho đội ngũ cán bộ, nhân viên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến trưởng thành.

Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh phong phú là điều kiện quan trọng để khơi dậy tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Theo đó, phải thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương trợ, giúp đỡ nhau; xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa; quan tâm xây dựng doanh trại, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, chính quy; đầu tư trang, thiết bị phục vụ làm việc, học tập, sinh hoạt... tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong phòng; không để văn hóa phẩm xấu độc thẩm thấu vào đơn vị... Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng đoàn kết quân dân tốt; tinh thần bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, công tác, trong các mối quan hệ...; nâng cao "sức đề kháng" trước những tác động tiêu cực của xã hội...

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 với thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn đảng trong xây dựng và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Thường xuyên kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 với các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn đảng, trọng tâm là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Tích cực tìm tòi, sáng tạo những nội dung, biện pháp, mô hình mới; kiên quyết đấu tranh với bệnh hình thức ngay trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Thường xuyên cập nhật bổ sung, chỉ tiêu, thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 vào mục tiêu, chỉ tiêu của Phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác trong Phòng; lấy việc thực hiện xây dựng và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ làm giải pháp thực hiện các đột phá mà Nghị quyết Đảng ủy Phòng, nghị quyết các chi bộ đã xác định.

Năm là, tích cực, chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về ý nghĩa, vai trò và các giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Coi trọng và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Phòng Chính trị hiểu rõ sự nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Ða dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, gìn giữ và phát huy những giá trị cao đẹp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch giữa các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, cách thức khai thác sử dụng công nghệ khoa học kỹ thuật và các phương tiện hiện có cho cán bộ, nhân viên Phòng, nhất là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động áp dụng các biện pháp đấu tranh thích hợp để phòng ngừa, nhận diện, phát hiện, ngăn chặn các thông tin xấu độc phát tán trên mạng xã hội; kịp thời lan tỏa các tin, bài về gương người tốt, việc tốt.

Đại tá NGUYỄN VINH PHƯỢNG, Chủ nhiệm Chính trị, Học viện Chính trị

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.