Bởi vậy, cần phải xây dựng cho lực lượng tác chiến không gian mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng “miễn dịch” trước những âm mưu chống phá cũng như tác động của những biểu hiện tiêu cực ngoài xã hội.

Lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

Với sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin, không gian mạng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia, vùng lãnh thổ nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, tinh vi và xảo quyệt.

Chúng thiết lập các trang website, blog, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ”, “hội - nhóm công khai” và “hội - nhóm bí mật” với số lượng thành viên tham gia lên tới hàng triệu người; lôi kéo, thu hút, mời chào thành viên tham gia tăng chóng mặt, hoạt động có đường hướng, mục đích nhằm phát tán các thông tin, tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung xấu độc để chống phá.

Thủ đoạn chính của chúng là lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, tranh chấp chủ quyền biển, đảo, sơ hở trong quản lý, điều hành, thực thi chính sách, pháp luật của chính quyền các cấp, các vụ án liên quan đến kinh tế và cán bộ cấp cao...

Từ đó xuyên tạc sự thật, thổi phồng thiếu sót, khuyết điểm; lấy hiện tượng quy kết thành bản chất; các thông tin được chúng nhào nặn rất tinh vi, trộn lẫn thật - giả, tốt - xấu, khó nhận diện, trở nên cực kỳ nguy hiểm để đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận truyền thống, bản chất cách mạng của Quân đội, bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền bá lối sống thực dụng, thẩm thấu tư tưởng văn hóa ngoại lai vào đời sống văn hóa, tinh thần, làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, mục ruỗng về tổ chức, băng hoại đạo đức xã hội... Qua đó, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trong Đảng và Quân đội. 

Lực lượng tác chiến không gian mạng là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quốc gia. Có nhiệm vụ trinh sát thu thập thông tin về địch trên không gian mạng, tổ chức tác chiến thông tin, tác chiến mạng; bảo vệ hệ thống thông tin chỉ huy, điều hành, quản lý điều khiển vũ khí hạ tầng mạng quân sự quốc phòng, hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia và đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Là lực lượng hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, nếu không phân tích thông tin, dữ kiện một cách khoa học, đúng bản chất, không tỉnh táo hoặc thiếu cảnh giác, người tiếp cận thông tin dễ rơi vào “bẫy thông tin” và quá trình “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” ngay trong bản thân và trong nội bộ. Bởi vậy, cần phải xây dựng cho lực lượng tác chiến không gian mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng “miễn dịch” trước những âm mưu chống phá cũng như tác động của những biểu hiện tiêu cực ngoài xã hội.

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng tác chiến không gian mạng là toàn bộ các hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ độc lập, sáng tạo, làm chủ hành vi chính trị của mình trước những bước ngoặt và tình huống phức tạp về chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hoạt động này bao gồm các nội dung như: Nâng cao năng lực nhận thức, trình độ hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước; xây dựng, bồi đắp, giữ vững ý chí kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa; khả năng làm chủ trước những cám dỗ vật chất, những tiêu cực của mặt trái của kinh tế thị trường; cảnh giác với những thủ đoạn của âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Bản lĩnh chính trị lực lượng tác chiến không gian mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Để xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng tác chiến không gian mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần tiến hành đồng bộ nhiều nội dung giải pháp, tập trung vào một số nội dung, yêu cầu, giải pháp cơ bản, đó là:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho lực lượng tác chiến không gian mạng. Thông qua giáo dục, củng cố niềm tin vững chắc của lực lượng tác chiến không gian mạng vào lý tưởng cách mạng của Đảng và nhân dân; tin vào Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó có niềm tin vững chắc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam; thấy được những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức trước mắt cũng như lâu dài, từ đó tìm ra giải pháp biến thách thức thành thời cơ, tranh thủ thời cơ, đi trước đón đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong mọi hoạt động của lực lượng; chống những biểu hiện mơ hồ, do dự, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh… những biểu hiện đó cần phải được kịp thời nhắc nhở, giáo dục và có biện pháp xử lý phù hợp.

leftcenterrightdel
 Kỹ thuật viên Bộ tư lệnh 86 hướng dẫn thực hành sửa chữa trang thiết bị công nghệ thông tin tại Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội (tháng 3-2021). Ảnh NGỌC TUẤN

Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong toàn lực lượng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng hằng năm; quan tâm đến nội dung giáo dục nhận thức về yêu cầu nhiệm vụ  trong giai đoạn mới; làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Đồng thời lựa chọn các hình thức, biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ theo hướng thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao khả năng “tự miễn dịch, tự đề kháng” trước những tác động tiêu cực, trái chiều.

Chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách về số lượng, chất lượng và cơ cấu; về phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, tác phong công tác; về thực hiện tốt các chế độ, chính sách. Quan tâm bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thông tin, tài liệu cho hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động này.

Hai là, phát huy tính tích cực, tự giác rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị của lực lượng tác chiến không gian mạng. Bên cạnh việc tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị chung thì việc tự học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện là nội dung quan trọng trong giáo dục, rèn luyện xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng tác chiến không gian mạng; phương thức chủ yếu và trực tiếp để lực lượng này tự mình nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực công tác đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy vai trò nêu gương, thống nhất giữa nói và làm của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm tăng cường “sức đề kháng” chống lại “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chính nội tại mỗi cá nhân, tập thể. Rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị phải luôn gắn với “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo phương châm mọi tổ chức, cán bộ, đảng viên phải tự giáo dục và rèn luyện hằng ngày.

Cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân, trước bản thân mình, thường xuyên tự tu dưỡng rèn luyện, thực sự cầu thị, để trở thành động lực thúc đẩy bên trong, định hướng hoạt động vào quá trình học tập, nghiên cứu, rèn luyện nhằm thỏa mãn những nhu cầu hiểu biết, chiếm lĩnh kiến thức để phát triển những phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đặt ra.

Cấp ủy, cán bộ chủ trì động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng tác chiến không gian mạng tích cực, chủ động phấn đấu, rèn luyện trong môi trường, hoàn cảnh, đảm bảo cho họ không chỉ nhiệt huyết trong công việc mà còn có trình độ chuyên môn vững, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Đây là biện pháp cơ bản để bản lĩnh chính trị của lực lượng tác chiến không gian mạng được tăng cường và khẳng định trong thực tiễn.

leftcenterrightdel
Đoàn cơ sở Lữ đoàn  3 (Bộ tư lệnh 86) thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp (tháng 3-2021). Ảnh NGỌC TUẤN 

Ba là, kết hợp giáo dục chính trị với công tác huấn luyện, không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị của lực lượng tác chiến không gian mạng. Tăng cường rèn luyện, trải nghiệm trong những tình huống, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp là một giải pháp cơ bản nhằm tôi luyện sự bền bỉ, kiên trì, kiên định trước những tác động của ngoại cảnh.

Hoạt động tác chiến không gian mạng là môi trường hoạt động đặc thù thường xuyên tiếp xúc với những quan điểm sai trái, thù địch, nếu những người nhẹ dạ cả tin, bản lĩnh không vững vàng rất dễ bị lôi kéo, mua chuộc, không hoàn thành nhiệm vụ. Thực tiễn chỉ ra rằng, bản lĩnh chính trị của lực lượng tác chiến không gian mạng được thể hiện khi họ hoạt động trong môi trường có nhiều thử thách, trong tình huống phức tạp, làm chủ chuyên môn, nghiệp vụ; càng nhiều khó khăn, thử thách, thì càng bộc lộ rõ sự kiên định vững vàng.

Bởi vậy, cùng với giáo dục chính trị, cần thực hiện tốt nền nếp, chế độ, nguyên tắc, phương châm huấn luyện, thử thách bộ đội sát với tình huống tác chiến chiến thuật, chiến dịch và chiến lược. Chủ động rèn luyện kỹ năng, thực hành trinh sát, nâng cao trình độ tác chiến không gian mạng, kịp thời gỡ bỏ ngăn chặn, vô hiệu hóa các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. 

Bốn là, thường xuyên chăm lo đáp ứng nhu cầu về đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng tác chiến không gian mạng. Thực tiễn cho thấy, điều kiện đời sống vật chất, tinh thần luôn tác động, chi phối mọi mặt hoạt động của con người. Bởi thế, làm tốt công tác này thể hiện sự coi trọng yếu tố con người, giúp lực lượng tác chiến không gian mạng yên tâm công tác, không bị lung lay, tác động bởi sự kích động, chống phá.

Có thể thấy, trong thời gian qua Đảng và Nhà nước, Quân đội đã rất quan tâm đến lực lượng tác chiến không gian mạng, song một số chế độ, chính sách đặc thù đối với lực lượng này đang trong thời gian nghiên cứu, xây dựng, nên cần phải đẩy nhanh việc hoàn thiện, triển khai thực hiện. Mặt khác cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục bảo đảm đúng, đủ, kịp thời chế độ, tiêu chuẩn về đời sống vật chất, tinh thần của lực lượng tác chiến không gian mạng theo quy định; giải quyết tốt các chế độ, chính sách về quân hàm, nâng lương, đào tạo;  thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để yên tâm thực hiện nhiệm vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần chiến đấu với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá trên không gian mạng.

Trung tướng  HỒ VĂN ĐỨC, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh 86