Cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đến với cán bộ, đảng viên, quần chúng cả nước đúng dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, đồng thời là năm bản lề đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng càng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Đây là sự khái quát hóa, hệ thống hóa quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta, mà trực tiếp là của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương trong hoạch định, bổ sung, phát triển đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trước bối cảnh thế giới và khu vực có những diễn biến mau lẹ, phức tạp.

Cuốn sách gồm 3 phần, với 39 bài viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự am hiểu sâu sắc, tư duy khoa học, tầm nhìn chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về đường lối quân sự, quốc phòng Việt Nam trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh hoa nghệ thuật quân sự Việt Nam và bằng nhãn quan chính trị sắc bén, những kinh nghiệm phong phú trong thực tiễn cách mạng.

leftcenterrightdel
 Duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Trường Sĩ quan Chính trị. Ảnh: qdnd.vn

Những quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư là định hướng quan trọng để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, phát triển đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; đồng thời thể hiện sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện đối với Quân đội nhân dân Việt Nam và tình cảm, trách nhiệm đặc biệt của người lãnh đạo cao nhất Đảng ta đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT.

Đặc biệt, với hàm lượng kiến thức sâu rộng, tư duy chiến lược sắc bén và giá trị lý luận, thực tiễn to lớn được đúc rút, khái quát, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nguồn tài liệu rất quý báu, phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), vận dụng vào quá trình giáo dục-đào tạo (GD-ĐT), góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Chính trị.

Nhận thức rõ giá trị của cuốn sách, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị đã chủ động, kịp thời ban hành các chủ trương, giải pháp lãnh đạo quán triệt, vận dụng tư tưởng, nội dung cuốn sách vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Theo đó, Đảng ủy nhà trường chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho các lực lượng về ý nghĩa của cuốn sách; gắn việc quán triệt, học tập nội dung cuốn sách với việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng hoạt động NCKH, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”; đồng thời xác định rõ: Việc nâng cao chất lượng đào tạo con người theo tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn trường cả trước mắt và lâu dài.

Để những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách sớm đi vào thực tiễn, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung cuốn sách bằng nhiều hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng.

Nổi bật là triển khai kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung cuốn sách; chỉ đạo các tổ chức quần chúng, nhất là Đoàn thanh niên tổ chức nhiều chương trình diễn đàn, tọa đàm, trao đổi về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới và trách nhiệm của thanh niên Quân đội; xây dựng các chương trình truyền thanh chuyên đề, chuyên mục trên Tạp chí Khoa học Chính trị quân sự, Website, bản tin thi đua...

Việc học tập, quán triệt cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới” được tiếp nối và gắn chặt với thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản trước đó.

Cách làm như vậy thể hiện tính đồng bộ, hệ thống trong triển khai công tác quán triệt, tổ chức thực hiện những quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sớm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ nhà trường và toàn trường trong quán triệt, vận dụng vào thực tiễn GD-ĐT. Theo đó, dù thời gian tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị chưa dài nhưng hiệu quả đạt được rất ấn tượng; nhất là tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc đề cao trách nhiệm chính trị của mọi đối tượng.

Cũng trong quá trình đó, thực hiện tư tưởng “đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng vừa lý luận cơ bản, vừa áp dụng thực tiễn; vừa đáp ứng yêu cầu lâu dài vừa bảo đảm ứng dụng trước mắt”(1), Đảng ủy nhà trường xác định đổi mới, nâng cao chất lượng GD-ĐT là khâu đột phá nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sự phát triển của nhà trường và Quân đội trong thời kỳ mới.

Trong đó, tập trung đổi mới quy trình, nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với từng đối tượng, sát thực tế huấn luyện, SSCĐ ở đơn vị. Kịp thời cập nhật quan điểm mới của Đảng và của cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào bài giảng, nhất là các vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; góp phần trang bị kiến thức mới, tư duy mới cho người học, đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn “có đầy đủ đức, tài, tiêu biểu về bản lĩnh, lập trường chính trị, trong sáng về đạo đức, lối sống, giỏi về công tác Đảng, công tác chính trị”(2).

Công tác NCKH tiếp tục được đẩy mạnh. Nhà trường thường xuyên tổ chức hội thảo khoa học, đề tài, diễn đàn, thông tin khoa học, sinh hoạt học thuật, tập trung nghiên cứu, khẳng định cơ sở lý luận, thực tiễn sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ trương xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại...

Chỉ đạo cập nhật nội dung cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới” vào nghiên cứu, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học.

Đến nay, 100% cán bộ các cấp và đội ngũ giảng viên đã nắm chắc nội dung cơ bản, cốt lõi; nhiều cán bộ, giảng viên hiểu sâu một số vấn đề mới, khó, đột phá, then chốt trong quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư và cập nhật một cách hợp lý, khoa học, hệ thống vào bài giảng; đồng thời, trong đội ngũ cũng đã xuất hiện nhiều ý tưởng mới, đề tài mới (đăng ký đề tài), phục vụ công tác nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nội dung của cuốn sách trong thời gian tới.

Cùng với đó, nhà trường chủ trương lãnh đạo, đẩy mạnh việc tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố vững chắc trận địa tư tưởng trong Đảng bộ nhà trường; tập trung đấu tranh, bảo vệ tính cách mạng, khoa học, đúng đắn của đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong tổ chức đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; tổ chức sâu rộng và tham gia có chất lượng Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ; phát huy vai trò của các lực lượng, nòng cốt là Lực lượng 47 trong lan tỏa giá trị tư tưởng, nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; góp phần củng cố vững chắc, tăng cường niềm tin của bộ đội và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Trung tướng NGUYỄN QUỐC TUẤN, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị

--------------

(1) Nguyễn Phú Trọng, “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới”, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, tr.319

(2) Sđd, tr.330

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.