Cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ, bảo đảm an toàn thông tin quan trọng của đất nước, có chức năng nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin phục vụ quốc phòng, an ninh, kinh tế quốc dân và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin số trong quân đội.

Những năm qua, Viện 10 đã tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh 86 các chủ trương, phương hướng, biện pháp phát triển kỹ thuật công nghệ tác chiến không gian mạng và công nghệ thông tin (CNTT); nghiên cứu, cải tiến, phát triển và ứng dụng các phần mềm, công cụ, trang bị vũ khí phục vụ tác chiến không gian mạng trên các môi trường tác chiến khác nhau; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin chỉ huy, hệ thống chỉ huy điều khiển vũ khí và thành phần CNTT trên vũ khí, trang bị khí tài; số hóa và thông minh hóa vũ khí trang bị. Viện đã nghiên cứu, đưa vào sử dụng một số sản phẩm khoa học quan trọng, có tính chiến lược, tính ứng dụng cao, như: Hệ thông tin chỉ đạo điều hành đã được nhân rộng trong toàn quân; hệ thống thu thập và quản lý logs cho các hệ thống bảo đảm an toàn thông tin; bộ thiết bị cơ động kiểm tra an toàn thông tin; hệ thống thu thập, phân tích tin tức không gian mạng cấp chiến thuật...

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ tư lệnh 86 thăm và kiểm tra công tác nghiên cứu khoa học tại Viện 10. Ảnh: NGỌC HÀ 

Cùng với đó, viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho mạng máy tính quân sự; tham gia có hiệu quả vào việc bảo vệ hạ tầng thông tin cho các cơ quan trọng yếu, như: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các trang, cổng thông tin điện tử của các ban, ngành Trung ương, địa phương và các tập đoàn kinh tế lớn. Viện cũng hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, rộng khắp. Ngoài ra, đơn vị tham gia diễn tập tác chiến mạng tại nhiều tỉnh, thành phố; tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong, ngoài quân đội và Bộ Quốc phòng một số nước.

Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng; yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và bảo đảm CNTT đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lãnh đạo, chỉ huy viện chú trọng tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về nghiên cứu khoa học, bảo đảm an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đẩy mạnh toàn diện công tác nghiên cứu khoa học theo hướng nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, bảo đảm an toàn thông tin hiện đại. Đồng thời, đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh 86 các chủ trương, phương hướng, biện pháp phát triển kỹ thuật công nghệ tác chiến không gian mạng và CNTT; tập trung nghiên cứu, cải tiến, phát triển các ứng dụng CNTT trong quân đội. Ứng dụng các phần mềm, công cụ, trang bị vũ khí phục vụ tác chiến không gian mạng trên các môi trường tác chiến khác nhau; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin chỉ huy, hệ thống chỉ huy điều khiển vũ khí và thành phần CNTT trên vũ khí, trang bị khí tài; số hóa và thông minh hóa vũ khí trang bị; tích cực triển khai các nhiệm vụ, đề tài khoa học và tham gia các dự án bảo đảm chất lượng, đúng kế hoạch. Chủ động tham gia hợp tác, trao đổi công nghệ với các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước.

Cùng với đó, viện duy trì nghiêm chế độ trực ban tác chiến, trực sẵn sàng chiến đấu, giám sát an toàn thông tin; bảo đảm các lực lượng sẵn sàng tham gia nhiệm vụ tác chiến không gian mạng, tác chiến thông tin, nhiệm vụ ứng cứu sự cố mạng máy tính quân sự, quốc phòng và các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia khi có lệnh. Tập trung xây dựng Đảng bộ viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; thực hiện cải cách hành chính toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Đại tá, TS ĐÀO TUẤN HÙNG, Viện trưởng Viện 10 (Bộ tư lệnh 86)