Các tham luận đã bám sát chủ đề, nội dung định hướng của Ban tổ chức, thực tiễn tình hình thế giới, trong nước, Quân đội và các cơ quan, ban, bộ, ngành, địa phương; tập trung làm rõ, luận giải nhiều nội dung quan trọng; trong đó gợi mở, định hướng nhiều chủ trương xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”. Báo Quân đội nhân dân Điện tử giới thiệu tới bạn đọc một số ý kiến tại hội thảo.

leftcenterrightdel
Diễn tập ĐT-23, tháng 12-2023. Ảnh: HẢI HUY 

 

Đồng chí ĐOÀN VĂN BÁU, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ươngKiên định nguyên tắc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

Kiên định nguyên tắc xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, hiện đại, vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao. Đây là yêu cầu cơ bản trong tiến hành công tác tư tưởng của Đảng nhằm xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” trong thời kỳ mới, để trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào Quân đội cũng đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Vì vậy, phải tiến hành toàn diện, đồng bộ các nội dung, hình thức, biện pháp công tác tư tưởng nhằm củng cố, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội; bảo đảm cho Quân đội luôn thực sự xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: VIỆT TRUNG

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có sức mạnh chiến đấu ngày càng cao; tổ chức “tinh, gọn, mạnh”, cơ động, linh hoạt, hiệu quả; có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, phù hợp với quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, nghệ thuật chiến tranh nhân dân của Đảng. Đồng thời, sẵn sàng phát triển lực lượng đáp ứng yêu cầu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tập trung điều chỉnh tổ chức Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, bảo đảm tổ chức biên chế của Quân đội có cơ cấu hợp lý giữa các thành phần, lực lượng, đồng bộ giữa vũ khí, trang bị với nhân lực và công tác bảo đảm, hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống; xác định rõ vị trí công tác cho từng chức danh, trước hết ở các cơ quan, đơn vị chiến dịch, chiến lược. Ưu tiên nguồn lực xây dựng đồng bộ hiện đại đối với lực lượng Phòng không-Không quân, Hải quân, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật, Cảnh sát biển, Tác chiến không gian mạng, Cơ yếu. Đầu tư thích đáng bảo đảm vũ khí, trang bị cho lực lượng lục quân, đến năm 2025 và những năm tiếp theo, theo hướng hiện đại, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại.

Thượng tướng, PGS, TS NGUYỄN VĂN THÀNH, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương: Tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là một trong những đột phá chiến lược, có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại. Việc xây dựng nguồn nhân lực cần chú trọng cả về số lượng và chất lượng, đồng bộ theo lộ trình hiện đại hóa vũ khí, trang bị, kỹ thuật của các quân chủng, binh chủng, lực lượng. Tập trung phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học quân sự, các chuyên gia đầu ngành, giảng viên ở các học viện, nhà trường quân đội; quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ quân sự, chính trị chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần, kỹ thuật có trình độ, năng lực chuyên môn sâu.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: VIỆT TRUNG

Chủ động đào tạo phát triển nguồn nhân lực nòng cốt trong Quân đội đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và chủ động hợp tác quốc tế theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Về pháp lý, để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tháng 11-2013, Việt Nam đã sửa đổi Điều 89 của Hiến pháp cho phép các lực lượng vũ trang được triển khai ra nước ngoài. Việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại khi Việt Nam đã là một đất nước hòa bình, độc lập, đóng góp hiệu quả thúc đẩy hòa bình, an ninh của khu vực và thế giới.

Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đào tạo sát với yêu cầu nhiệm vụ, kế thừa nghệ thuật quân sự độc đáo của ông cha ta trong đánh giặc giữ nước và tinh hoa nghệ thuật quân sự thế giới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cần chú trọng công tác đào tạo cán bộ theo hướng cán bộ ngành đối ngoại cần hiểu và có kiến thức về công tác quốc phòng, an ninh và cán bộ quốc phòng, an ninh cũng được trang bị sâu hơn về kiến thức đối ngoại...

Trung tướng, TS ĐÀO TUẤN ANH, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng: Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược

Quân đội được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng “tinh, gọn, mạnh” đặt ra nhiều yêu cầu đòi hỏi cao về chất lượng toàn diện cả về con người và cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị; trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chiến dịch-chiến lược cho Quân đội. Học viện Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đổi mới giáo dục và đào tạo; lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao toàn diện chất lượng công tác huấn luyện-đào tạo.

leftcenterrightdel
 Trung tướng, TS Đào Anh Tuấn, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng. Ảnh: VIỆT TRUNG

Huấn luyện-đào tạo luôn gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu khoa học, thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình, đặc biệt là chính sách, chiến lược của các nước lớn liên quan đến quân sự, quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; sự phát triển mới về lý luận quốc phòng, nghệ thuật quân sự Việt Nam. Trên cơ sở đó, cập nhật, bổ sung thông tin mới, phát triển lý luận mới vào huấn luyện-đào tạo; hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp tổ chức huấn luyện-đào tạo cho các đối tượng học viên theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo một cách sáng tạo, phù hợp với các nguyên lý cơ bản của khoa học giáo dục hiện đại và tình hình thực tiễn trong nước và trên thế giới.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học tích cực phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại. Thực hiện hiệu quả phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; gắn nhà trường với đơn vị, tăng cường, mời các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tham gia giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo học viên đi học tập, nghiên cứu thực tế tại các địa phương, đơn vị trong toàn quân.

Duy trì nghiêm “ba thực chất” gắn với “hai thiết thực”, đánh giá đúng chất lượng huấn luyện-đào tạo; bảo đảm cho học viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực tham gia hoạch định các chiến lược, làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực liên quan và tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị cấp chiến dịch, chiến lược trong toàn quân. Đổi mới công tác diễn tập theo hướng đưa lý luận sát với thực tế lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo cơ quan, đơn vị theo các loại hình tác chiến giả định; sát với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị.

Ứng dụng công nghệ mới, hiện đại trong diễn tập chiến dịch, chiến lược. Tập trung nghiên cứu xây dựng giả định hình thái chiến tranh hiện đại, loại hình tác chiến chiến lược mới xảy ra trên các địa bàn chiến lược để đưa vào diễn tập tại Học viện và có thể ứng dụng trong toàn quân.

SƠN BÌNH (tổng hợp)

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.