Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và hơn 570 cán bộ chủ chốt, sĩ quan cao cấp… trong toàn trường

Lãnh đạo nhà trường đã thông báo, quán triệt các nội dung, nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8. Theo đó, sau 7 ngày làm việc (từ ngày 2 đến 8-10), Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành chương trình đề ra.

Hội nghị đã thảo luận, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, như: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10-6-2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn thông báo các nội dung Hội nghị Trung ương 8. 

Hội nghị cũng đã bàn, thảo luận về Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị. Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn trường thống nhất cao về tư tưởng và hành động đối với những nội dung Trung ương đã thảo luận, thông qua tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Đồng chí Chính ủy nhà trường lưu ý các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 8 đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn trường. Giáo viên các khoa cập nhật những nội dung cơ bản, những điểm mới từ nghị quyết, kết luận của hội nghị vào giảng dạy, học tập cho các đối tượng học viên bảo đảm chất lượng, hiệu quả, sát thực tiễn.                                                                  

Tin, ảnh: NGÔ THỊ NHÀN - HUY ĐANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.