Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động chào mừng với nội dung, hình thức phong phú, ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng trong toàn quân; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn đóng quân để tạo khí thế sôi nổi. Các chủ đề tuyên truyền về Ngày KH-CN Việt Nam năm 2023 là: “Phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam”; “KH-CN và đổi mới sáng tạo-nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”; “KH-CN và đổi mới sáng tạo-động lực phát triển bền vững”.

Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ ngày 21-4 đến 19-5; các hoạt động chính của tuần lễ tổ chức từ ngày 15 đến 19-5. Trong thời gian trên, căn cứ điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị lồng ghép các hoạt động hưởng ứng vào trong hoạt động chuyên môn phù hợp...

VĂN CHIỂN