Tọa đàm thu hút nhiều ý kiến tham luận của các nhà khoa học, giảng viên, học viên các lớp sau đại học và cao cấp lý luận chính trị. Các tham luận tập trung làm rõ một số vấn đề về bối cảnh lịch sử ra đời; nhiệm vụ cách mạng; nội dung cơ bản và giá trị lịch sử của Đề cương về văn hoá Việt Nam.

Theo đó, Đề cương Văn hóa Việt Nam là sự vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Giá trị lịch sử của Đề cương về Văn hóa Việt Nam như một bản Cương lĩnh văn hóa của Đảng, phản ánh đúng quy luật phát triển văn hóa của dân tộc ta phù hợp với tiến trình phát triển văn hóa nhân loại nói chung và đặc điểm của cách mạng Việt Nam nói riêng.

Đề cương về văn hóa Việt Nam đã đáp ứng đòi hỏi cấp bách của thực tiễn cách mạng, định hướng sự phát triển và phát huy vai trò của văn hóa, trang bị vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng trên mặt trận văn hóa và là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ quân, dân ta, giới trí thức, văn nghệ sĩ nước nhà, hăng hái tham gia cách mạng...

leftcenterrightdel
  Quang cảnh buổi tọa đàm.

Các tham luận tại buổi tọa đàm cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy giá trị của Đề cương văn hoá trong xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng và là một yêu cầu khách quan của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn mang tính nền tảng, các ý kiến tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ vai trò, trách nhiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nhằm kế thừa và phát huy giá trị truyền thống văn hóa quân sự Việt Nam đã được giữ gìn, phát triển qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, đặc biệt là trong thời đại Hồ Chí Minh.

Thông qua buổi tọa đàm, góp phần khẳng định và lan tỏa giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam đến các đơn vị, học viện, nhà trường quân đội; qua đó, phát huy cao độ những giá trị văn hóa cốt lõi, sức mạnh và sự sáng tạo của mỗi cán bộ, chiến sĩ, khơi dậy nguồn lực và tạo nên động lực mạnh mẽ để góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: MINH HUỆ