leftcenterrightdel
Lực lượng kiểm soát xe quân sự Cục Xe-Máy trước khi lên đường làm nhiệm vụ. 

Kế hoạch xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, chỉ huy các cấp, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong tình hình mới. Xây dựng, hoàn thiện thể chế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong Quân đội.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của quân nhân, người lao động trong Quân đội về công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe-máy, công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe quân sự; tăng cường công tác quản lý, sử dụng xe quân sự, phương tiện cá nhân và tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự, ATGT.

Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW; thường xuyên theo dõi và chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT tại cơ quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ban, ngành địa phương nơi đóng quân tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự, ATGT...

SƠN BÌNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.