Đặc biệt, Ban chỉ đạo đã yêu cầu Bộ tư lệnh 86 và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel) đồng hành, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi số thông qua các chương trình phối hợp; khảo sát xây dựng kiến trúc, lộ trình đào tạo cán bộ về chuyển đổi số. Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

Sau thời gian quyết liệt triển khai, các cơ quan, đơn vị đã phát huy hiệu quả các phần mềm dùng chung, trong đó, 100% đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản có chữ ký số và phần mềm thư điện tử quân sự, số lượng tài khoản được cấp phát ngày càng tăng cao...

VĂN CHIỂN