Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện; Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện; PGS, TS Nguyễn Tiến Trung, Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo chỉ rõ: Giáo dục quốc phòng, an ninh là tổng thể những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, trang bị kiến thức và rèn luyện khả năng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, góp phần trực tiếp tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng, an ninh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo đó, đòi hỏi tất yếu phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn dân về đường lối cách mạng và những hiểu biết cần thiết về quốc phòng, an ninh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo. 

Hội thảo khoa học “Lý luận và thực tiễn Giáo dục quốc phòng, an ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” nhằm đánh giá thực trạng nghiên cứu và triển khai các hoạt động trong công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong những năm qua; cập nhật và dự báo hướng nghiên cứu giai đoạn tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục quốc phòng, an ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

leftcenterrightdel
Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị phát biểu tại hội thảo. 

Hội thảo khoa học tiếp nhận gần 70 bài tham luận đến từ các lãnh đạo, tướng lĩnh, nhà nghiên cứu, nhà khoa học đã và đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cả nước. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng như: Lý luận và thực tiễn giáo dục quốc phòng, an ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; vai trò của công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay; giải pháp đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa…

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan những cuốn sách được trưng bày tại hội thảo. 

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị khẳng định: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần làm việc khách quan, dân chủ, khoa học, Hội thảo khoa học “Lý luận và thực tiễn Giáo dục quốc phòng, an ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đã diễn ra thuận lợi, hoàn thành chương trình, nội dung, đáp ứng đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo đánh giá: Các bài viết trong Kỷ yếu hội thảo và các tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo đã tập trung làm rõ chủ đề của hội thảo; khẳng định vai trò của công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; khẳng định, bối cảnh đổi mới giáo dục và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tác động đến các yếu tố của giáo dục quốc phòng, an ninh là tất yếu khách quan; đề xuất các nhóm giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH