Ban tổ chức hội thảo nhận được hơn 30 bài tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội, với nội dung toàn diện và góc nhìn sâu sắc về lý luận và thực tiễn; tập trung phân tích làm rõ những quan điểm sai trái, thù địch và thực tiễn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ rõ  vai trò, trách nhiệm, giải pháp của Quân đội nhân dân Việt Nam về các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

leftcenterrightdel
Đại tá, TS Nguyễn Kiêm Viện, Trưởng phòng Khoa học Quân sự, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo.  

 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo. 

Theo đó, thống nhất nhìn nhận, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm giải quyết các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; thực hiện nhất quán nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc; quan tâm, chăm lo, phát triển đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, quyền sinh hoạt tôn giáo theo đúng pháp luật của nhân dân. Chăm lo đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc gắn với xây dựng, phát triển xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Quân đội nhân dân Việt Nam là một lực lượng chính trị, có vai trò, trách nhiệm quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền góp phần làm cho các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được hiện thực hóa trong cuộc sống; tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề này để chống phá cách mạng Việt Nam.

Hội thảo đã đạt được mục đích và yêu cầu đề ra; làm rõ được những quan điểm, chính sách và thành tựu của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đang chống phá Việt Nam về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và những biện pháp đấu tranh có hiệu quả...

Kết quả của hội thảo là cơ sở quan trọng để tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những biện pháp nâng cao vai trò, hiệu quả của Quân đội trong đấu tranh làm thất bại các quan điểm sai trái, thù địch về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam; cũng như giúp các nhà khoa học, các học viện, nhà trường Quân đội trong nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo và đấu tranh tư tưởng, lý luận, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: PHẠM THANH TÙNG

 *Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.