leftcenterrightdel
Đại tá Vũ Xuân Yên, Chính ủy Sư đoàn thông báo tại hội nghị.  

Tại hội nghị, Đại tá Vũ Xuân Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn đã thông báo các nội dung cơ bản về: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030), Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10, khóa XIII...

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm vững nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; trên cơ sở đó tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: DUY TÙNG - NGỌC HẢI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.