Tại hội nghị, đại biểu được học tập 6 chuyên đề: Nghị quyết số 2662-NQ/QUTW ngày 26-2-2024 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5-1-2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Kết luận số 66-KL/TW ngày 15-11-2023 của Bộ Chính trị về định hướng ứng xử của ta đối với sáng kiến của các nước lớn, đối tác quan trọng; Kết luận số 69- KL/TW ngày 11-1-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 71-KL/TW ngày 16-2-2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, nắm vững nội dung cơ bản về nhiệm vụ, giải pháp trong các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa trong quy chế, chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tin, ảnh: ĐỨC TIẾN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.