Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt các chuyên đề: Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5-1-2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11-1-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 66-KL/TW ngày 15-11-2023 của Bộ Chính trị về định hướng ứng xử của ta với sáng kiến của các nước lớn, đối tác quan trọng; Kết luận số 71-KL/TW ngày 16-2-2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng.

leftcenterrightdel

Đại tá Thào A Pinh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu quán triệt Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị. 

leftcenterrightdel
Đại tá Trần Thanh Bình, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu thông tin về thành tựu đối ngoại Việt Nam và bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng”.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được thông tin về thành tự đối ngoại Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV về “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng”.

leftcenterrightdel
  Quang cảnh hội nghị.

Thông qua nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp nắm vững nội dung cơ bản về nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội các cấp đã đề ra.

Tin, ảnh: THẾ THÀNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.