leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 36-NQ/TW. Trong đó tập trung vào các vấn đề: Thống nhất nhận thức về việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới; chủ trương, đường lối phát triển công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; xây dựng nguồn nhân lực; phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống…

Trên cơ sở nắm vững nội dung của nghị quyết, từng đồng chí vận dụng tốt vào chức trách nhiệm vụ, góp phần đẩy mạnh tăng gia sản xuất, ứng dụng công nghệ sinh học tại đơn vị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đồng thời phối hợp với các ban, ngành địa phương trên địa bàn tham mưu, triển khai các chương trình phối hợp giúp nhân dân ứng dụng vào phát triển sản xuất bền vững, xây dựng nông thôn mới hiệu quả, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.

Tin, ảnh: QUỲNH NHI NGUYỄN