Hội nghị đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã tập trung lãnh đạo toàn cơ quan đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là, lãnh đạo các cơ quan tham mưu chiến lược thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, dự báo, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị và công tác pháp luật đối với toàn quân, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Quân đội vững mạnh về chính trị. Lãnh đạo xây dựng nội bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh, triển khai và hoàn thành các mặt công tác đúng kế hoạch. Tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật và bồi dưỡng lý luận chính trị, định hướng tư tưởng dư luận cho các đối tượng. Triển khai nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực, tự giác nghiên cứu, học tập rèn luyện nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, quy chế lãnh đạo một số mặt công tác trọng yếu theo quy định…

leftcenterrightdel
 Trung tướng Lê Quang Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích làm rõ ưu điểm, những mặt còn vướng mắc, tồn tại và chỉ ra nguyên nhân. Về nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, hội nghị xác định tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và công tác pháp luật đối với toàn quân, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Lãnh đạo xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện; đồng thời tập trung làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định, hướng dẫn của cấp trên về điều chỉnh tổ chức lực lượng trong Cơ quan Tổng cục Chính trị.

leftcenterrightdel

Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị.

 

leftcenterrightdel
 Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương phát biểu tại hội nghị.

 

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gương mẫu, tiên phong trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung quán triệt, cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kế hoạch, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. Tăng cường đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Trung tướng Lê Quang Minh yêu cầu Cục Chính trị tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện nghị quyết. Các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng ủy, cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và nghị quyết, kết luận hằng quý, tháng của cấp mình. Các đồng chí trong Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, trên cương vị, chức trách, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình trên lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN