leftcenterrightdel
 Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam thông tin nhanh tại hội nghị. 

Tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã thông báo, phổ biến những nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.  

Thông qua hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt tới đội ngũ cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng nắm vững nội dung cơ bản, chủ yếu về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023; kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2024 đến năm 2026; lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10-6-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và một số nội dung quan trọng khác…

Tại hội nghị, đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức thông báo, phổ biến, quán triệt chặt chẽ ở từng cấp, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, vai trò của cơ quan chức năng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 8, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tin, ảnh: ĐỨC TĨNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.