Qua kiểm tra của đoàn công tác Bộ Quốc phòng đối với Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam cho thấy, thời gian qua, TCCT đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nội bộ quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết của Quân ủy Trung ương, quy chế lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng và các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế. Cơ quan TCCT đã thanh lý hợp đồng, thu hồi đất đối với hợp đồng đã hết thời hạn hoặc đối tác không tuân thủ thỏa thuận trong hợp đồng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không có đơn thư khiếu kiện; không mở mới dự án sử dụng đất quốc phòng kết hợp hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Các khu đất quốc phòng được quản lý chặt chẽ, có ranh giới rõ ràng, không xảy ra lấn chiếm, tranh chấp, chồng lấn; các hợp đồng đang thực hiện được quản lý chặt chẽ, kinh doanh đúng mục đích của hợp đồng; nguồn thu được phân bổ theo quy định, sử dụng công khai, đúng mục đích.

VĂN CHIỂN