Trong 10 năm qua, Đảng ủy Bộ tư lệnh 86 và cấp ủy các cấp đã tập trung giáo dục, quán triệt các quan điểm, nhiệm vụ giải pháp được quy định trong Chỉ thị số 39-CT/TW, các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy chế, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng... nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cấp ủy, đảng viên, quần chúng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xác định đây là nội dung quan trọng trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Bộ tư lệnh 86.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị. 

Triển khai đồng bộ, sâu rộng nhiều nội dung, giải pháp phù hợp, sát thực với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng các cơ quan, đơn vị luôn ổn định, đoàn kết thống nhất, an toàn tuyệt đối về chính trị; tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Bộ tư lệnh 86 vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh 86 phát biểu tại hội nghị. 

Trước yêu cầu xây dựng cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy xác định cần tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ đảng viên về việc bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng, gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt việc rà soát tiêu chuẩn chính trị… bảo đảm cho nội bộ luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

leftcenterrightdel

 Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại hội nghị, Đảng ủy Bộ tư lệnh 86 đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Tin, ảnh: THẾ CÔNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.