Báo cáo tổng kết do Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ trình bày tại hội nghị nêu rõ, năm 2022, Ban Cơ yếu Chính phủ đã thực hiện tốt chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu, thực hiện quản lý nhà nước về cơ yếu trong phạm vi cả nước.

Công tác tham mưu, quản lý, chỉ đạo sử dụng kỹ thuật mật mã, cung cấp, triển khai các sản phẩm mật mã, giải pháp bảo mật, an toàn thông tin của toàn ngành Cơ yếu Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng, phát triển hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia, hệ thống các mạng liên lạc cơ yếu từng bước được củng cố, phát triển theo hướng chuyên dụng.

leftcenterrightdel

 Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ, chủ trì hội nghị.

Các hệ cơ yếu đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp trên thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về công tác cơ yếu, duy trì vững chắc, phát triển hệ thống kỹ thuật mật mã, thực hiện nghiêm chế độ trực nghiệp vụ, mã hóa, giải mã các nội dung thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp theo đúng quy định; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống.

Kế hoạch về cải cách hành chính và chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 đã được các đơn vị triển khai tích cực, đồng thời đổi mới hoạt động cung cấp, quản lý chứng thư số đáp ứng 100% yêu cầu của các cơ quan Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Trong năm, đã có 9 tiêu chuẩn được ban hành cùng với 14 sản phẩm nghiên cứu khoa học có chất lượng được đưa vào sử dụng trong ngành Cơ yếu. Ngành cũng đã triển khai và đạt được nhiều kết quả trong quan hệ hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, củng cố và duy trì quan hệ hữu nghị với các đối tác truyền thống, từng bước mở rộng hợp tác với các đối tác có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến.

Năm 2023, toàn ngành Cơ yếu xác định tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu và thể chế hóa văn bản, nâng cao chất lượng phối hợp công tác và đổi mới tư duy; tập trung đổi mới phương thức quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ; triển khai, sử dụng các sản phẩm kỹ thuật mật mã, các giải pháp nghiệp vụ mật mã để thực hiện tốt nhiệm vụ; xây dựng quy hoạch hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia, chỉ đạo củng cố các mạng liên lạc cơ yếu…

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó trưởng ban Cơ yếu Chính phủ trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ yếu các cấp; tăng cường công tác quản lý, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhân viên; đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về bảo mật, an toàn thông tin, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, duy trì nghiêm kỷ luật, quy chế làm việc, bảo đảm an toàn về mọi mặt…

Tin, ảnh: NGỌC HÂN