Đánh giá tổng kết tại hội nghị cho thấy, năm 2021 Ban Cơ yếu Chính phủ và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng cơ yếu đã đoàn kết, chủ động bám sát yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn, tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Toàn ngành tích cực triển khai Nghị quyết số 56-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; hoàn thành các chương trình, đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021 bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Ban Cơ yếu Chính phủ đã tích cực tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cơ yếu, tổ chức triển khai toàn diện các hoạt động công tác cơ yếu. Tham gia ý kiến vào các chương trình, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cơ yếu.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì hội nghị. Ảnh: THANH LOAN

Ngành Cơ yếu Việt Nam từng bước xây dựng, phát triển hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia; quản lý, triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ huy lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống, trong đó có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các hệ cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại Giao, Đảng - chính quyền.

Lực lượng Cơ yếu đã tập trung nghiên cứu sản xuất và kịp thời triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin cho các bộ, ngành, địa phương, trọng tâm là chính phủ điện tử, phát triển hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng, phối hợp giám sát an toàn thông tin trên các mạng công nghệ thông tin trọng yếu của Đảng, Nhà nước; quản lý chặt chẽ mật mã dân sự.

leftcenterrightdel
Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc nhận khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: THANH LOAN

Năm 2022, Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam xác định tiếp tục tập trung xây dựng quy hoạch hạ tầng cơ sở mật mã Quốc gia; chỉ đạo củng cố các mạng liên lạc cơ yếu, đổi mới công tác quản lý kỹ thuật nghiệp vụ, chủ động triển khai, sử dụng các sản phẩm kỹ thuật mật mã, các giải pháp nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát quy hoạch, sắp xếp kiện toàn tổ chức cơ yếu các cấp. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, duy trì nghiêm kỷ luật, quy chế làm việc bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Tại hội nghị, Ban Cơ yếu Chính phủ đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phát động Phong trào Thi đua yêu nước năm 2022 của ngành Cơ yếu Việt Nam.

 NGỌC HÂN