Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) với tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh (QPAN), xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tổ chức quy hoạch tổng thể, từng bước đầu tư xây dựng các công trình phòng phủ và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, góp phần xây dựng tiềm lực, thế trận trong KVPT tỉnh vững chắc.

Trong quá trình triển khai xây dựng KVPT, việc xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân được tỉnh hết sức coi trọng, xác định đây là cơ sở xây dựng tiềm lực quân sự, tiềm lực KT-XH. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức... Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo hội đồng giáo dục QPAN các cấp triển khai thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, tập trung bồi dưỡng những nội dung cơ bản về xây dựng và hoạt động của KVPT cho cán bộ chủ chốt cấp xã và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục QPTD, từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ QPAN và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, xây dựng thế trận làng, xã trong KVPT huyện, tỉnh vững mạnh. Cùng với đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng chương trình, triển khai kịp thời các chính sách về dân tộc, tôn giáo ở địa phương; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, kết hợp giữa giáo dục với tuyên truyền, vận động; phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện giảm nghèo; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; nắm vững và giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

leftcenterrightdel
Lực lượng dân quân tự vệ huyện Phù Cừ (Hưng Yên) huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1. Ảnh: VĂN CƯỜNG 

Xác định tăng cường tiềm lực QPAN, bảo đảm cho KVPT hoạt động hiệu quả trong mọi tình huống là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chủ động phối hợp xây dựng, kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng quân sự, công an ở cơ sở theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, coi trọng huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật... Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng và cơ cấu, thành phần hợp lý; chú trọng chất lượng tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, độ tin cậy về chính trị, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Làm tốt công tác xây dựng nguồn lực lượng dự bị động viên, thực hiện nền nếp việc đăng ký, quản lý, sắp xếp nguồn vào các đơn vị theo biên chế (đạt 100% chỉ tiêu), bảo đảm tốt chế độ, chính sách theo quy định.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quyết tâm, kế hoạch tác chiến KVPT; kế hoạch chiến đấu phòng thủ cấp xã; xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống cháy nổ, dịch bệnh; tổ chức khảo sát hệ thống công trình dân dụng sẵn sàng huy động phục vụ quốc phòng và tham gia thẩm định các dự án phát triển KT-XH... phù hợp với sự phát triển kinh tế gắn với bảo đảm QPAN trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, hoạt động của KVPT. Các địa phương trong tỉnh đã huy động mọi nguồn lực, tiến hành đầu tư xây dựng khu căn cứ chiến đấu, sở chỉ huy, các công trình phòng thủ theo quy hoạch, hình thành thế trận liên hoàn vững chắc giữa các cấp, bảo đảm vừa phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển KT-XH, vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

Trong 10 năm qua (2011-2021), tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thành công hai cuộc diễn tập KVPT cấp tỉnh, hơn 20 cuộc diễn tập cấp huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã và diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối... Công tác huấn luyện, diễn tập KVPT được chú trọng chỉ đạo, quản lý chặt chẽ; cơ chế hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ QPAN được vận hành tốt, ngày càng hoàn thiện...

Năm 2022, thực hiện chỉ thị của Bộ tư lệnh Quân khu 3, tỉnh Hưng Yên tổ chức diễn tập KVPT tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt mọi mặt cho đợt diễn tập này. Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc, trong đó quân đội và công an là lực lượng nòng cốt trong tham mưu, tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Tỉnh Hưng Yên xác định, cuộc diễn tập KVPT năm 2022 là dịp để kiểm tra, đánh giá toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực tham mưu và trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của cơ quan quân sự, công an, các ban, sở, ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng; làm cơ sở rút kinh nghiệm, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, củng cố QPAN của địa phương trong tình hình mới. Đồng thời, thông qua diễn tập giúp tỉnh củng cố, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, nhất là xây dựng thế trận lòng dân, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu kép: Vừa củng cố, tăng cường QPAN, vừa thúc đẩy phát triển KT-XH.

Thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Để xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên xác định tiếp tục tổ chức tốt việc quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng nền QPTD, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; tập trung kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng giáo dục QPAN các cấp; triển khai thực hiện hiệu quả đề án xây dựng công trình KVPT tỉnh đã được thông qua.

Thực hiện chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố QPAN, xây dựng KVPT với thế trận an ninh nhân dân ở địa bàn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các ban, sở, ngành, các huyện, thành phố thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH trong quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể và trong từng giai đoạn ở từng cấp, từng ngành, chú trọng công tác quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, các công trình, dự án bảo đảm mục tiêu, yêu cầu gắn phát triển KT-XH với tăng cường củng cố QPAN trên địa bàn. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương; tổ chức tốt công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng trong KVPT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và ứng phó thắng lợi với mọi tình huống.

NGUYỄN HỮU NGHĨA, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên