Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII,  Đảng bộ TP Hà Nội đã có nhiều nét mới đột phá trong công tác xây dựng cán bộ - “cái gốc của mọi vấn đề”. Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Thành ủy Hà Nội sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ...

Công tác cán bộ - "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt"

Từ xưa tới nay, sự hưng thịnh hay suy vong của bất kỳ quốc gia - dân tộc hay chế độ nào đều phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ. C.Mác và Ph.Ăng-ghen là những người đặt nền móng cho sự phát triển lý luận và thực tiễn về công tác cán bộ của giai cấp vô sản. Từ kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài người và từ chính quá trình truyền bá lý luận khoa học vào phong trào công nhân, C.Mác đã khẳng định: "Muốn thực hiện tư tưởng thì cần có những con người sử dụng lực lượng thực tiễn”.

V.I. Lê-nin, người kế thừa và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác, cũng luôn quan tâm sâu sắc đến cán bộ và công tác cán bộ và coi đó là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. V. I. Lênin đã nhiều lần nhấn mạnh: Khi chủ trương, đường lối, chính sách và nhiệm vụ được Đảng vạch ra một cách đúng đắn, thì kết quả thực hiện hoàn toàn do đội ngũ cán bộ và công tác tổ chức cán bộ tạo nên. V.I. Lê-nin yêu cầu: “Nghiên cứu con người, tìm những cán bộ có bản lĩnh. Hiện nay, đó là then chốt; nếu không thì tất cả mọi mệnh lệnh và quyết định sẽ chỉ là mớ giấy lộn...”.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng sớm nhận thức được vị trí, vai trò của cán bộ trong sự nghiệp cách mạng.

Dưới ánh sáng cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng sớm nhận thức được vị trí, vai trò của cán bộ trong sự nghiệp cách mạng. Với mục đích đưa Chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, trong sự khát khao giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng công tác cán bộ và luôn đặt nó lên vị trí hàng đầu trong xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là cái gốc của công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”. Theo quan niệm của Người, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo; sông thì phải có nguồn, không có nguồn thì sông cạn. Vì vậy trong mọi việc mà không có cán bộ thì không thể hoàn thành. Theo Người, để hoàn thành được trọng trách mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, cán bộ phải đáp ứng về năng lực, phẩm chất chính trị và đạo đức, sự thống nhất giữa tài và đức, trong đó “đức là gốc” trong xây dựng Ðảng và là nền tảng của người cách mạng.

Kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi ra đời đến nay, Ðảng ta luôn coi công tác cán bộ là một trong những vấn đề có tầm quan trọng chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Quan điểm, chủ trương của Ðảng về công tác cán bộ luôn nhất quán, coi trọng con người là nhân tố hàng đầu, nguồn lực có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Trải qua mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử, thực tiễn cách mạng lại đặt ra những vấn đề “mới” về nội dung, yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ; đòi hỏi Ðảng ta quán triệt và vận dụng những quan điểm nguyên tắc của Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ một cách đúng đắn, sáng tạo và phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh cụ thể. Từ sau khi thực hiện đường lối đổi mới đến nay, trong tất cả các văn kiện Hội nghị Trung ương và văn kiện Đại hội Đảng, không có văn kiện nào không bàn đến vấn đề cán bộ và công tác cán bộ.

Đặc biệt, từ Đại hội lần thứ VI của Đảng, nhất là từ Đại hội XI đến nay, Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc vai trò của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cùng với nguồn nhân lực và hệ thống kết cấu hạ tầng là những cơ sở, tiền đề rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng hội nhập quốc tế. Dự thảo các văn kiện tại Ðại hội III của Đảng cũng vẫn xác định công tác cán bộ là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt"; là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhiều lần chỉ rõ tầm quan trọng của công tác cán bộ.

Nói về tầm quan trọng của công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhiều lần chỉ rõ: “Công tác cán bộ cực kỳ quan trọng, qua thực tiễn càng ngày càng thấy quan trọng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc, “then chốt” của “then chốt”. Qua đó cho thấy công tác cán bộ rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng “cái gốc của vấn đề”, thời gian qua, TP Hà Nội luôn quan tâm tới việc đổi mới công tác cán bộ các cấp gắn với nhiệm vụ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới.

Trong tham luận của Đảng bộ TP Hà Nội tại Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới. Đảng bộ thành phố đã gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt kết quả toàn diện, quan trọng. Công tác cán bộ được thực hiện bài bản, khoa học, nghiêm túc, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ có chuyển biến rõ rệt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Đây có thể coi là một “điểm sáng” trong công tác xây dựng Đảng của thành phố trong nhiệm kỳ này, tạo nền tảng xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.

Phó bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, nhiệm kỳ mới với thuận lợi và thách thức đan xen lẫn nhau nhưng thuận lợi và cơ hội cho đất nước, cho Hà Nội vẫn là chủ đạo để phát triển. Với tầm nhìn chiến lược rộng mở và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết: Xác định đánh giá cán bộ là một trong những khâu hết sức quan trọng, Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng; lựa chọn những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm; ban hành các quy định về đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ; kịp thời tháo gỡ bất cập về công tác cán bộ. Đến nay, đội ngũ cán bộ từ Thành phố đến cơ sở đều trưởng thành, lớn mạnh, công tác cán bộ đi vào nền nếp.

“Tới đây, Trung ương sẽ tăng cường phân cấp cho Hà Nội về công tác cán bộ để thành phố chủ động, chịu trách nhiệm, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cán bộ của thành phố, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới”, Bí thư Thành ủy Hà Nội thông tin.

leftcenterrightdel
Bí thư  Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. 

Để thực hiện thành công những mục tiêu, chỉ tiêu khẳng định vị trí là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trong 5 định hướng lớn và 3 khâu đột phá mà Thành phố đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thì nhiệm vụ quan trọng được đặt lên trước tiên là tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu...

Rõ ràng, Thành ủy Hà Nội xác định công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, nên đã tập trung chỉ đạo, đổi mới toàn diện, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm đến sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế…

Nghị quyết chuyên đề về đổi mới công tác cán bộ phải được ban hành sớm

Nói về thực trạng đội ngũ cán bộ ở Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2020 có nhiều biến động về nhân sự cấp cao của Hà Nội ở cả vị trí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố. Thành phố đang có sự hẫng hụt nhất định về đội ngũ cán bộ chủ chốt. Vừa qua, 5 phó chủ tịch UBND thành phố nghỉ cùng lúc, thành phố tiến hành bầu 5 tân Phó chủ tịch, dẫn đến khó khăn về nguồn nhân sự thay thế cho các chức vụ Bí thư cấp ủy, Giám đốc sở mà 5 đồng chí đang kiêm nhiệm… 4 phó bí thư Thành ủy hiện nay cũng đều là người mới vì các đồng chí cũ dày dặn kinh nghiệm công tác, am hiểu địa bàn đều đến tuổi nghỉ hưu...

Với đội ngũ nhân sự đa phần mới này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, đội ngũ cán bộ trẻ có lợi thế hơn vì có sức trẻ, khát vọng và hoài bão lớn hơn. Tuy nhiên, trong số nhân sự của Hà Nội vừa qua, nếu theo tiêu chuẩn của Trung ương thì chưa có nhiều cán bộ trẻ. “Quan điểm của Hà Nội là phải mạnh dạn giao việc, đào tạo cán bộ trẻ để họ có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ trong thời kỳ mới”, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới, mục tiêu hàng đầu của Thành phố là phải đào tạo, xây dựng cho được đội ngũ cán bộ từ thành phố xuống cơ sở đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đặc biệt là quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ kế cận. “Nghị quyết chuyên đề về đổi mới công tác cán bộ phải được ban hành sớm, không thể để sang quý II-2021”, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu.

leftcenterrightdel
Trong nhiệm kỳ mới, mục tiêu hàng đầu của Thành phố là phải đào tạo, xây dựng cho được đội ngũ cán bộ từ thành phố xuống cơ sở đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, Thành phố có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Quan điểm thu hút người tài của Hà Nội không phải chỉ là vấn đề trả lương, mà phải cho họ công việc và môi trường làm việc để họ được cống hiến, được lãnh đạo lắng nghe và tôn trọng.

“Với chính sách lương mới, chúng ta làm theo năng lực và hưởng theo đóng góp. Điều quan trọng là phải tin tưởng đội ngũ ấy và có cách sử dụng cán bộ hợp lý. Với đội ngũ nhân tài này, đừng nghĩ phải đào tạo họ lên quản lý, mà cần tập trung đào tạo chuyên gia. Chúng tôi cho rằng, người tài phải biết phản biện, biết nói “ngược” so với những suy nghĩ thông thường, nhưng mang lại hiệu quả cao, vì sự nghiệp chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô”, đồng chí Vương Đình Huệ nói.

Cần có chính sách cầu hiền

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra câu hỏi: Thủ đô của chúng ta sẽ phát triển như thế nào trong những thập kỷ tới?

“Tôi cho rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội cần nhận thức sâu sắc hơn nữa, đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, vị thế và trách nhiệm của Thủ đô và của Đảng bộ Thủ đô. Hà Nội có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, có nhiều lợi thế, tiềm năng mà không nơi nào có được. Do đó, Đảng bộ Hà Nội cần phải có tầm nhìn không chỉ là một vài năm hay một nhiệm kỳ trước mắt, mà phải nhìn xa hơn thế nữa, với những cách làm, bước đi phù hợp cho mỗi giai đoạn cụ thể và phù hợp với tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong giai đoạn tới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Một trong 7 nhiệm vụ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề ra đối với Đảng bộ TP Hà Nội là cần đặc biệt chú trọng tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; người có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Cùng với đó là thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật những người vi phạm.

Đánh giá hiệu quả công tác cán bộ của TP Hà Nội song đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng, Thành phố cần tiếp tục đổi mới, thực hiện hiệu quả các khâu của công tác cán bộ để tìm ra cán bộ có tâm, có tài, có tầm. Quá trình đánh giá cán bộ phải thực sự công tâm, khách quan. Người cán bộ tốt phải là người dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện nói đi đôi với làm. Đồng thời, phải tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng những người có năng lực, tâm sáng, tinh thần trách nhiệm cao... nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng, TP Hà Nội cần tiếp tục đổi mới, thực hiện hiệu quả các khâu của công tác cán bộ.

Trước yêu cầu thực tiễn của Thủ đô, nhiều chuyên gia cho rằng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ được coi là vấn đề căn cốt, nhằm khắc phục tình trạng ách tắc, trì trệ trong thực thi công vụ.

Trả lời Báo Quân đội nhân dân Điện tử, Thiếu tướng, PGS, TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an nhận định, thực tiễn trong thời gian vừa qua, công tác cán bộ của TP Hà Nội chưa được quan tâm đúng mức, nên đã xảy ra một số sai phạm. Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP Hà Nội vừa rồi đã đặt công tác cán bộ là một trọng tâm trong xây dựng Đảng của thành phố.

“Tôi đọc được quyết tâm mới, ý chí rất cao của Đảng bộ TP Hà Nội”, Thiếu tướng, PGS, TS Lê Văn Cương nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng, PGS, TS Lê Văn Cương.

Là một cư dân của Thủ đô, Thiếu tướng, PGS, TS Lê Văn Cương mong muốn rằng, với quan điểm đúng đắn như vậy, vấn đề công tác cán bộ ở Thủ đô phải được làm một cách công khai, minh bạch hơn. Hà Nội phải đi đầu trong cả nước trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có vấn đề xây dựng cán bộ, từ đó tổng kết kinh nghiệm, phổ biến cả nước.

Ngoài ra, cũng theo PGS, TS Lê Văn Cương, 1/4 trí thức của cả nước nằm ở Hà Nội song thời gian qua, thành phố chưa có biện pháp hợp lý, hiệu quả để khai thác trí tuệ nguồn tài nguyên quý giá này. Vì thế, thời gian tới Thành phố cần có biện pháp cụ thể để cầu hiền, tận dụng tối đa 25% trí thức cả nước, góp phần vào sự phát triển bền vững của TP Hà Nội.

leftcenterrightdel
Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến.  

Nhấn mạnh “Hà Nội là trái tim của cả nước”, là nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng của vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ nhân tài của đất nước, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến cho rằng, cán bộ, công chức, nhất là những người lãnh đạo của Thủ đô phải thấy được vinh dự, trách nhiệm của mình, thể hiện con người Thủ đô thanh lịch, văn minh, hiện đại, phải sống thực sự có văn hóa, tiêu biểu cho văn hóa dân tộc. Đồng thời, trong bối cảnh mới, mỗi cán bộ Thủ đô phải không ngừng phấn đấu, rèn đức, luyện tài, để năng lực “đa năng” hơn, thái độ tốt hơn, có tư duy, tầm nhìn, thực hiện xuất sắc lời căn dặn của Bác Hồ, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, vì tương lai phát triển của Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.

leftcenterrightdel
Một số phát biểu của Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Vương Đình Huệ về công tác cán bộ. 

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QĐND ĐIỆN TỬ