leftcenterrightdel

Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam (tháng 5-1969). Ảnh tư liệu

-  “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua làm cho đoàn kết chặt chẽ thêm”

- “Nhà nhà thi đua, người người thi đua, ngành ngành thi đua…”

- “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”