Trong cuộc hành trình nhiều chông gai, bôn ba khắp năm châu bốn biển, Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc vừa hoạt động chính trị, vừa làm nhiều nghề với những công việc nặng nhọc để kiếm sống. Hướng về đất nước, thương đồng bào lầm than, cùng khổ, Người không ngừng học tập, nghiên cứu lý luận, tìm hiểu thực tiễn các cuộc cách mạng trên thế giới để tìm con đường cứu nước.

Tiếp cận với Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đăng trên Báo Nhân Đạo (L’Humanite) của Pháp, số ra ngày 16 và 17-7-1920, đã mở ra con đường đưa Nguyễn Ái Quốc đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin, một học thuyết chính trị cách mạng, khoa học của thời đại. Người đã tìm thấy ở học thuyết hướng đi đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Ở đó, cách mạng giải phóng dân tộc gắn liền với cách mạng vô sản, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH), đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Người đã tích cực truyền bá, đưa Chủ nghĩa Mác-Lênin thâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

Với tư cách lãnh tụ của phong trào yêu nước Việt Nam và được sự ủy nhiệm của Quốc tế Cộng sản, mùa Xuân năm 1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ðảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp ở nước ta; kết quả của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình của cách mạng Việt Nam.

Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập và rèn luyện, cách mạng nước ta vượt qua muôn vàn gian khổ, hiểm nguy, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mở ra thời đại mới-thời đại Hồ Chí Minh. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đất nước ta đã trở thành một quốc gia độc lập, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, dân tộc Việt Nam đoàn kết một lòng, anh dũng ngoan cường, lập nên những chiến công chói lọi, tạc vào thế kỷ. Đặc biệt, sau 35 năm đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử; quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên; đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt, quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững... vị thế đất nước ngày càng nâng cao. Thành tựu đó, luôn gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người đã cống hiến cả cuộc đời cho độc lập dân tộc và CNXH. Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một tài sản tinh thần to lớn, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày nay, bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường; sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, nền kinh tế của đất nước phát triển chưa bền vững, còn nhiều hạn chế, yếu kém, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới; các nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn; các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá cách mạng nước ta. Để tiếp tục quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" theo tư tưởng Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân, mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân; cán bộ, công chức thật sự là công bộc của dân.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội, bằng tình cảm thiêng liêng, biết ơn Bác, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn ra sức phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc. Những năm qua, học tập và làm theo Bác, quân đội luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống quân đội anh hùng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nỗ lực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc, với nhiều dấu ấn nổi bật... giữ gìn, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, là dịp để mỗi người dân Việt Nam ôn lại những đóng góp to lớn, thêm tự hào về công lao trời biển của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân càng thấy rõ hơn trách nhiệm chính trị và sự cần thiết phải "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

QĐND