Tọa đàm nhằm làm rõ sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với chủ trương, đường lối trong Nghị quyết 18-NQ/TW của Đảng về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" qua đó cung cấp những thông tin quý báu cho các đại biểu Quốc hội và đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình 3 kỳ họp. Cụ thể, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2022); cho ý kiến lần hai tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2023) và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2023).

Tại tọa đàm, các đại biểu nhấn mạnh dự luật phải bám sát chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 18-NQ/TW; đồng thời thể chế hóa Nghị quyết 18 bằng các quy phạm pháp luật đầy đủ, cụ thể.

leftcenterrightdel

Quang cảnh tọa đàm trực tuyến “Nghị quyết 18 và dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh, sửa Luật Đất đai đều phải tính đến hài hòa lợi ích, an sinh xã hội và tài chính đất đai là chuyển biến lớn trong dự án luật này. Mục đích sửa đổi Luật Đất đai là nhằm thể chế hóa Nghị quyết 18 và một số nghị quyết quan trọng khác của Đảng như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Trung ương có liên quan đến đất đai. Đồng thời, sửa đổi Luật Đất đai còn đề ra chủ trương mới, tư duy mới trong quản lý đất đai, đặc biệt trong thể chế hóa công tác quản lý đất đai phù hợp với thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, liên quan quy hoạch quản lý đất đai, Luật Đất đai cùng các luật khác như Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch ngành có sử dụng đất, quy hoạch tỉnh phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Cùng với đó là vấn đề định giá đất đai, tài chính đất đai, theo đó, sẽ thay đổi lại toàn bộ phương pháp định giá đất đai.

Luật Đất đai hiện hành đã có quy định cụ thể các trường hợp giao đất, thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định về giao đất, cho thuê đất cho người đấu thầu dự án có sử dụng đất…

Tin, ảnh: VŨ DUNG