leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: hanoimoi.com.vn 

* Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học. Một trong những nội dung quan trọng của thông tư là quy định về việc bổ sung ngành mới vào danh mục. Theo đó, một ngành đào tạo mới được xem xét bổ sung vào danh mục khi đáp ứng các điều kiện: Có căn cứ khoa học và thực tiễn (trên cơ sở tách ra từ một ngành hoặc lai ghép một số ngành); có sự khác biệt tối thiểu là 30% về kiến thức và kỹ năng chuyên môn so với các ngành hiện có.

Các ngành đã có sinh viên tốt nghiệp phải có số liệu phân tích, đánh giá tin cậy về khả năng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực mà các ngành đào tạo khác không đáp ứng được... Đối với các ngành thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên, nghệ thuật, thể thao, pháp luật, sức khỏe, an ninh, quốc phòng phải có ý kiến đồng thuận của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành tương ứng.

KHÁNH HÀ