I. CƠ QUAN TỔ CHỨC

Báo Quân đội nhân dân - Hội Nhà báo Việt Nam - Ngân hàng TMCP Quân đội.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài học tập, công tác tại Việt Nam.

- Tác phẩm đã đăng trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử trong cả nước được cấp giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông.

III. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Chủ đề: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

2. Nội dung

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; khẳng định, phân tích, làm rõ những nguyên lý và giá trị cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam; tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Bảo vệ những thành quả cách mạng, nền văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; công cuộc đổi mới; lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

- Bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; bảo vệ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

- Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

- Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

3. Hình thức

- Hình thức tổ chức: Cuộc thi được tổ chức chấm, trao giải định kỳ hằng năm.

- Thể loại báo chí: Chính luận, phỏng vấn, phản ánh.

- Tác phẩm dự thi có thể 1 bài, hoặc một loạt bài (không quá 5 bài) có chung: Đề tài, tác giả (nhóm tác giả), thể loại báo chí và thời gian đăng liên tục. Mỗi bài không quá 2.000 từ (đối với tác phẩm báo in, báo điện tử).

- Nội dung tác phẩm bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, tính thuyết phục. Trong bài viết cần trích dẫn rõ nguồn, bảo đảm trung thực, thực hiện đúng quy định của Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ.

IV. THỜI GIAN

1. Thời gian đăng tải

Bài đủ điều kiện gửi tham gia dự thi được đăng tải trên báo in, báo điện tử từ ngày 15-3-2024 đến ngày 10-3-2025.

2. Thời gian gửi bài dự thi

Ban tổ chức nhận bài từ ngày 1-5-2024 đến ngày 15-3-2025 (tính theo thời gian gửi Email hoặc theo dấu bưu điện ngoài bì thư).

3. Thời gian tổng kết, trao giải

Vào dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2025).

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Tổng số có 30 giải thưởng, trị giá 465 triệu đồng gồm:

1. Giải báo Trung ương: 10 giải

- 01 giải nhất, trị giá 30 triệu đồng

- 02 giải nhì, trị giá 20 triệu đồng

- 03 giải ba, trị giá 15 triệu đồng

- 04 giải khuyến khích, trị giá 10 triệu đồng

2. Giải báo địa phương: 10 giải

- 01 giải nhất, trị giá 30 triệu đồng

- 02 giải nhì, trị giá 20 triệu đồng

- 03 giải ba, trị giá 15 triệu đồng

- 04 giải khuyến khích, trị giá 10 triệu đồng

3. Giải tạp chí: 10 giải

- 01 giải nhất, trị giá 30 triệu đồng

- 02 giải nhì, trị giá 20 triệu đồng

- 03 giải ba, trị giá 15 triệu đồng

- 04 giải khuyến khích, trị giá 10 triệu đồng.

* Căn cứ điều kiện cụ thể, Ban tổ chức sẽ xem xét, quyết định tăng hoặc giảm số lượng giải cụ thể; quyết định việc tặng các giải thưởng khác.

VI. PHƯƠNG THỨC DỰ THI

1. Đối với tác giả

Mỗi tác giả có thể gửi bài dự thi với số lượng không giới hạn.

2. Đối với cơ quan báo chí

- Mỗi cơ quan báo chí gửi bài dự thi về chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” đã đăng trên báo in, báo điện tử với số lượng không giới hạn.

- Không nhận tác phẩm đã đoạt Giải Báo chí Quốc gia; Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng).

3. Cách thức gửi tác phẩm dự thi

- Tác phẩm báo in cần photocopy (có cả măng-set báo), có xác nhận của cơ quan báo chí.

- Tác phẩm báo điện tử cần gửi bản in từ giao diện trang báo điện tử và kèm theo đường link bài báo (không nhận tác phẩm đánh máy lại).

- Hồ sơ thống kê tác phẩm gửi về Ban tổ chức Cuộc thi cần đánh máy trên giấy A4, hình thức bảng kẻ, theo 5 cột: Số thứ tự (1); tên tác phẩm (2); tên tác giả (3); thời gian đăng (4); tên cơ quan báo chí (5); đồng thời kèm theo bản tóm tắt nội dung tác phẩm.

- Gửi kèm hồ sơ thống kê tác phẩm dự giải vào địa chỉ Email: vanhoa@qdnd.vn

- Gửi qua đường bưu điện: Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội. Trên tác phẩm dự thi và ngoài bì thư ghi rõ: “Tác phẩm dự cuộc thi viết: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 4 (năm 2024-2025).

- Thông tin liên hệ cơ quan thường trực Cuộc thi: Phòng biên tập Văn hóa-Thể thao, Báo Quân đội nhân dân, điện thoại: 069.554.742; 024.374.786.09.  

4. Tác phẩm dự thi

- Tác phẩm không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, không có tranh chấp bản quyền.

- Thông tin về tác giả cần ghi rõ họ và tên, bút danh (nếu có), địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại liên hệ. Nếu là loạt bài, cần có bản liệt kê tên từng bài, ngày tháng năm công bố trên báo chí. Nếu của nhóm tác giả, cần ghi rõ họ tên từng người.

- Khi gửi cộng tác với Báo Quân đội nhân dân, các tác phẩm bảo đảm chất lượng được lựa chọn, đăng trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân (Báo Quân đội nhân dân hằng ngày, Báo Quân đội nhân dân cuối tuần, Báo Quân đội nhân dân Điện tử, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng) và được trả nhuận bút theo chế độ hiện hành.

- Ban tổ chức không hoàn trả bản thảo dự thi của tác giả và cơ quan báo chí./.