Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nhiệm vụ, biện pháp quyết liệt, đồng bộ, đạt được những kết quả cụ thể, rõ nét.

Những thành tựu nổi bật đó càng góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới. Đó cũng là kết tinh của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước qua 34 năm. Chính sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên, góp ý kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành và các tầng lớp nhân dân… đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo động lực, khí thế mới để đất nước bước vào năm mới 2020.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa/TTXVN.

Mùa xuân là sự khởi đầu tốt lành và tràn đầy hy vọng. Đất nước ta bước vào Xuân Canh Tý 2020 với tâm thế mới, quyết tâm ca, cùng những sự kiện chính trị trọng đại, những trọng trách lớn mà Việt Nam đảm nhiệm. Trước những thời cơ, vận hội mới, các cấp ủy đảng, từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, góp sức, đồng lòng dựng xây đất nước; quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện có chiều sâu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến, tự chuyển hóa"; xây dựng bộ máy chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, song chúng ta tin tưởng rằng, với lòng yêu nước nồng nàn, truyền thống đoàn kết, thống nhất, biết phát huy trí tuệ, tinh thần kiên cường, ý chí tự lực tự cường của toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta sẽ tiếp tục vững bước trên đường đổi mới.

Một mùa xuân mới đã về trong không khí vui tươi, phấn khởi, lạc quan, chúng ta càng thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mùa xuân đất nước, chung sức đồng lòng xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

NGUYỄN HỒNG SÁNG