Để hội thi, hội thao mang lại hiệu quả, tạo chuyển động để các tập thể, cá nhân tiến bộ, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao, đặt ra nhiều nội dung cần nghiên cứu, triển khai thực hiện. Trước hết, các cơ quan, đơn vị chủ trì hội thi, hội thao phải căn cứ vào trình độ đội ngũ cán bộ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, để lựa chọn chủ đề, nội dung hội thi, hội thao; xác định rõ mục tiêu, yêu cầu đạt được qua hội thi, hội thao. Muốn tổ chức thành công, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch khoa học, xác định nội dung hội thi, hội thao toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; cân đối giữa lý thuyết với thực hành; sát với thực tiễn, gắn với chức trách đội ngũ cán bộ, nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị. Các câu hỏi, tình huống đặt ra phải gắn với nhiệm vụ, hoạt động của các tập thể, cá nhân, phù hợp với đặc thù từng chuyên ngành. Không xác định rõ điều này, hội thi, hội thao sẽ dàn trải, chung chung, rơi vào hình thức.

leftcenterrightdel

Ban giám khảo chấm điểm nội dung “Quản lý và sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế tốt” của

Tiểu đoàn 512 thuộc Trung tâm huấn luyện. Ảnh: Qdnd.vn

Tham gia hội thi, hội thao, đội ngũ cán bộ và các đội tuyển đều dành thời gian ôn luyện, bổ sung kiến thức trong khi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm. Vì thế, quá trình chuẩn bị và tham gia hội thi, hội thao, đội ngũ cán bộ, người phụ trách đội tuyển phải xây dựng kế hoạch khoa học, bố trí thời gian hợp lý. Chú ý giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm với người thay thế trong chỉ huy, điều hành đơn vị. Đặc biệt, để giành được kết quả cao, ngoài lĩnh hội, học tập kiến thức của trên, cần phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tự kiểm tra, tự đánh giá, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm là mục tiêu xuyên suốt trong tổ chức thực hiện.

Sau hội thi, hội thao, cùng với khắc phục triệt để khâu yếu, cần phát huy những kiến thức, bài học kinh nghiệm thu được, vận dụng linh hoạt, hiệu quả, tạo chuyển biến tiến bộ trong cơ quan, đơn vị. Tránh tư tưởng tự kiêu, xả hơi sau thi hay mặc cảm, tự ti khi kết quả đạt được chưa cao. Đó là xa rời mục đích của hội thi, hội thao.

Đến thăm, động viên các lực lượng tham gia kiểm tra cán bộ chủ trì sư đoàn bộ binh và bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố năm 2022, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương ban tổ chức bởi công tác chuẩn bị chu đáo, điều hành khoa học với nhiều đổi mới trong tổ chức thực hiện, nhất là việc giám sát chéo giữa các đơn vị; trực tiếp kiểm tra, đưa ra những nhận xét, đánh giá đối với cán bộ dự thi; lưu ý giám khảo việc nghiên cứu, vận dụng cách tính điểm khoa học, bảo đảm vừa chính xác, công bằng, vừa có tính động viên thí sinh.

Cùng với đó, Bộ trưởng Phan Văn Giang giao các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tổ chức các hội thi, hội thao, kiểm tra với nhiều đối tượng khác nhau, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và các phân đội, đơn vị... Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải quán triệt sâu sắc, tiếp thu nghiêm túc, tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả, bảo đảm hội thi, hội thao là cơ hội để đội ngũ cán bộ và đơn vị chuyển biến tiến bộ, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

TIẾN ĐẠT