Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, là thắng lợi to lớn đầu tiên của quân và dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là sự kiện mang tầm vóc thời đại, khẳng định sự phát triển lớn mạnh của một đảng tiên phong thật sự cách mạng, tiếp thu nghiêm túc Chủ nghĩa Mác-Lênin; đường lối cách mạng đúng đắn, nghệ thuật chỉ đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chọn đúng thời cơ, ra quyết định Tổng khởi nghĩa đúng lúc; phát huy được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để dẫn dắt quần chúng đứng lên giành và giữ chính quyền.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám luôn tạo nên sức mạnh nội lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lập nên những kỳ tích, chiến công vang dội. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, kết thúc bằng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đó là thắng lợi oanh liệt của cuộc trường chinh chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH. Thắng lợi của nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế và cải tạo xã hội chủ nghĩa (XHCN); vượt qua mọi khó khăn, bao vây, cấm vận, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội.

Qua gần 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, tinh thần Cách mạng Tháng Tám đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ, cùng chung một mục tiêu phấn đấu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, kiện toàn. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; các cơ hội phát triển được mở rộng cho mọi thành phần kinh tế, mọi tầng lớp nhân dân; chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng cao... Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời. Chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, hoạt động phá hoại, gây rối, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được tăng cường, củng cố.

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua sôi nổi lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám mang lại. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám luôn là nguồn sức mạnh nội lực to lớn để các thế hệ người Việt Nam hôm nay nêu cao quyết tâm, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội luôn tỏ rõ là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Quân đội đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên Cách mạng Tháng Tám và giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tinh thần và ý chí của Cách mạng Tháng Tám, toàn quân luôn quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Quân đội vững niềm tin vào sự nghiệp đổi mới đất nước, nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực sự là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.      

QĐND