leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn

Đảng, Nhà nước, nhân dân ta luôn trân trọng, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ cả nước đối với Tổ quốc. Truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” qua các thế hệ, theo dòng chảy thời gian, được kết tinh thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của dân tộc.

Ngay trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, ác liệt, đất nước bị tàn phá nặng nề, gặp muôn vàn khó khăn, Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác TB-LS và NCC với cách mạng. Đất nước thống nhất, hòa bình, nhất là từ khi bước vào thời kỳ đổi mới, chính sách ưu đãi NCC với cách mạng càng được quan tâm, huy động nhiều nguồn lực, gắn với xã hội hóa sâu rộng, đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và trách nhiệm chính trị cao.

Những năm qua, hệ thống chính sách, pháp luật ưu đãi NCC không ngừng được hoàn thiện; đối tượng NCC được mở rộng; chế độ ưu đãi ngày một nâng cao, gắn với bảo đảm công bằng và đồng thuận xã hội. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội, không những trực tiếp cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần mà còn tạo niềm tin, động lực, tiếp thêm sức mạnh cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC khắc phục khó khăn, phát huy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên ổn định cuộc sống theo phương châm "Nhà nước, nhân dân và người được hưởng chính sách ưu đãi cùng phấn đấu".

Dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng công tác đền ơn đáp nghĩa vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là trước những khó khăn không nhỏ của NCC. Với quyết tâm chính trị cao, thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình, Chính phủ, các bộ, ngành chức năng, các địa phương… đã đặt những mục tiêu cụ thể. Theo đó, phấn đấu hết năm 2019, các địa phương không còn gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo; tập trung quyết liệt thực hiện công tác xác nhận NCC, phấn đấu đến năm 2020, giải quyết cơ bản hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận NCC, đồng thời bảo đảm 100% gia đình NCC có mức sống cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. Đó chính là sự tri ân hiệu quả, thiết thực, là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về thực hiện chính sách an sinh xã hội và công tác đền ơn đáp nghĩa.

Với sự chủ động, sâu sát thực tiễn, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đối tượng chính sách, NCC, từ năm 2000 đến nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, xây dựng, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho chủ trương nhiều đề án về chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; trên cơ sở đó, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai các văn bản pháp luật về chế độ, chính sách đối với các đối tượng trên. Đó là những chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Kỷ niệm 72 năm Ngày TB-LS, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thể hiện lòng hiếu nghĩa, bác ái sâu sắc nhất đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, NCC với  cách mạng; qua đó thêm lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa". Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 14-CT/TW ngày 14-7-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCC với cách mạng. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban hành đối với NCC; tiếp tục rà soát, giải quyết hiệu quả chính sách hỗ trợ NCC, bảo đảm công khai, minh bạch; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm; đẩy mạnh các phong trào: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường làm tốt công tác TB-LS, NCC”.

Mỗi địa phương, cơ quan, ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp…; mỗi nhà, mỗi người hãy tiếp tục làm thêm nhiều việc tốt, việc nghĩa thiết thực ghi ơn và tri ân những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Thông qua các hoạt động kỷ niệm Ngày TB-LS, các phong trào đền ơn đáp nghĩa còn thiết thực góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

QĐND