Theo Quy chế, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương có nhiệm vụ thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trong việc tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách về tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước.

Tham mưu, tư vấn cho cấp có thẩm quyền quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động", "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Tỉnh Anh hùng", "Thành phố Anh hùng" (danh hiệu Anh hùng) theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng. Ảnh: Dương Giang

Đồng thời, định kỳ đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tham mưu tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng; theo dõi, đôn đốc, giám sát công tác thi đua, khen thưởng.

Hội đồng gồm Thường trực Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng.

Thường trực Hội đồng gồm: Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng; Phó chủ tịch nước là Phó chủ tịch thứ Nhất Hội đồng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ là Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng. Phó chủ tịch Hội đồng còn có: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là Ủy viên thường trực Hội đồng.

Các Ủy viên Hội đồng gồm: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tô chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, biểu quyết theo đa số, các ý kiến khác nhau của các Ủy viên Hội đồng về việc đề xuất các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đều được báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng để xem xét, quyết định.

Hội đồng họp định kỳ 06 tháng một lần để đánh giá công tác của Hội đồng, tổng hợp tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng của cả nước, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng tiếp theo và cho ý kiến giải quyết những vấn đề cần thiết khác. Hội đồng có thể họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng triệu tập.

VIỆT CƯỜNG