Các đồng chí đồng chủ trì tọa đàm: GS, TS Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS, TS Mai Đức Ngọc, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 85 bài tham luận của các nhà khoa học trong cả nước.

Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đều thống nhất khẳng định: Sự hình thành và phát triển khoa học lý luận chính trị ở Việt Nam gắn liền với  quá trình sáng lập và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự phát triển của khoa học lý luận chính trị không những góp phần bảo vệ, củng cố và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, mà còn cung cấp những luận cứ khoa học thuyết phục cho hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong từng điều kiện lịch sử cụ thể. Trên tinh thần đó, Đại hội XIII của Đảng đã chính thức đưa khoa học lý luận chính trị trở thành một trong bốn ngành khoa học quan trọng của nước nhà.

Nhiều bài tham luận đã đi sâu phân tích, đánh giá khách quan về thực trạng phát triển khoa học lý luận chính trị theo quan điểm Đại hội Đảng lần XIII.

Bên cạnh những thành tựu không thể phủ nhận, các ý kiến phát biểu, tham luận tại Hội thảo cũng nêu rõ: Mặc dù công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị ở Việt Nam đã có những bước tiến, đạt được những kết quả quan trọng; nhưng nhìn chung, công tác nghiên cứu lý luận chính trị “còn nhiều hạn chế, khuyết điểm”; “còn lạc hậu, tính dự báo thấp, kết quả nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn”.

leftcenterrightdel
 PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu.

Các tham luận, ý kiến được trình bày và gửi đến Hội thảo cũng làm rõ những vấn đề mới cần tổng kết thực tiễn để tiếp tục phát triển lý luận về đường lối, chủ trương của Đảng đặt ra trong văn kiện Đại hội XIII, trong đó có những nội dung rất quan trọng, có tính cấp bách hiện nay như hoàn thiện đường lối đổi mới ở Việt Nam; hoàn thiện lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng, PGS, TS, NGND Nguyễn Bá Dương, Phụ trách nhóm chuyên gia 35 Quân ủy Trung ương phát biểu.

Tại Hội thảo hôm nay, các ý kiến phát biểu đã khẳng định: Là đảng duy nhất cầm quyền, có trọng trách lãnh đạo Nhà nước và xã hội thực hiện lý tưởng và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới chính mình để thúc đẩy đổi mới xã hội, mà trước hết là đổi mới tư duy lý luận để nâng cao trình độ và năng lực lý luận của Đảng cầm quyền.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội thảo.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước đặt ra trong văn kiện Đại hội XIII, công tác lý luận nói chung và khoa học lý luận chính trị nói riêng, các nhà khoa học đã đề xuất định hướng và các giải pháp nhằm tiếp tục phát triển khoa học lý luận chính trị trong thời gian tới, cụ thể: Nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu lý luận; công tác lý luận phải bám sát và dựa trên cơ sở tổng kết thực tiễn đổi mới đất nước, đúc rút thành lý luận phục vụ nhiệm vụ phát triển đất nước; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lý luận chính trị, các chuyên gia đầu ngành, nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; thực hiện nghiêm quy định dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị; chú trọng sơ kết, tổng kết công tác phát triển khoa học lý luận chính trị.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.