Khoa Triết học (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) kỷ niệm 60 năm thành lập

Khoa Triết học (Học viện Báo chí Tuyên truyền) kỷ niệm 60 năm thành lập

Hội thảo khoa học “Học viện Báo chí và Tuyên truyền – 60 năm xây dựng và phát triển”

Hội thảo khoa họcHọc viện Báo chí Tuyên truyền – 60 năm xây dựng phát triển”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức nhiều hoạt động tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập

Học viện Báo chí Tuyên truyền tổ chức nhiều hoạt động tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập