Tham gia Đoàn kiểm tra số 6 có các đồng chí: Nguyễn Huy Tiến, Phó viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Phó trưởng đoàn; thành viên Đoàn là đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

Làm việc với Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Võ Văn Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu tại hội nghị.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng, nhất là những văn bản mới ban hành.

Trong kỳ báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành hơn 70 văn bản để cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, tiêu cực, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

leftcenterrightdel
Đại diện Đoàn kiểm tra thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương. 

Trong kỳ báo cáo, cấp ủy các cấp của tỉnh Bình Dương đã kiểm tra 4.753 tổ chức đảng, 13.577 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 3.732 tổ chức đảng và 5.756 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 1.099 đảng viên. Riêng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong ngành Tòa án địa phương, thực hiện giám sát đối với 12 đơn vị và người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương thực hiện 30 cuộc giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu tại hội nghị. 

Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp không phát hiện vụ việc nào chuyển cơ quan điều tra. Ngành thanh tra thực hiện 595 cuộc thanh tra hành chính tại 1.951 đơn vị, qua thanh tra hành chính đã chuyển Cơ quan điều tra 4 vụ việc, thực hiện 7.077 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 68.900 đơn vị, chuyển sang Cơ quan điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Trong thời hạn kiểm tra, toàn ngành thanh tra Bình Dương thụ lý 5.631 đơn, khiếu nại, tố cáo, giải quyết 5.124/5.631 đơn, đã phát hiện và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Qua thanh tra, kiểm tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa phát hiện vụ việc nào chuyển cơ quan điều tra. Trong kỳ báo cáo, tổng số tin báo được phát hiện, tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền là 241, trong đó: Số nguồn tin tố giác của công dân, tin báo về tội phạm 179 tin, phát hiện qua hoạt động nghiệp vụ 21 tin, tiếp nhận từ các cơ quan khác 40 tin, từ thông tin đại chúng 1 tin.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại địa phương còn có những tồn tại, hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có lúc, có nơi làm chưa tốt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc phát hiện các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực còn hạn chế, chưa thực sự được quan tâm đúng mức…

Phát biểu kết luận, trên cơ sở kết quả làm việc của Đoàn kiểm tra số 6, Đại tướng Lương Cường đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cần tập trung nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết các nguồn tin có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường phát biểu kết luận tại hội nghị. 

Đại tướng Lương Cường cũng đề nghị cần chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cần quan tâm xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có đủ phẩm chất năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chú ý phòng, chống suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra và qua thảo luận, trao đổi tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương tiếp tục chủ động, tập trung xây dựng kế hoạch, rà soát lại toàn bộ nội dung trong lãnh đạo, chỉ đạo quy trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, có những chủ trương, giải pháp cụ thể để khắc phục triệt để các hạn chế, triển khai thực hiện hiệu quả các kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 6 đã nêu ra.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA