Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng về công tác tạm giữ, tạm giam, giám định và điều tra kỹ thuật hình sự

Sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng về công tác tạm giữ, tạm giam, giám định và điều tra kỹ thuật hình sự