Đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo luật, đại biểu Khuất Việt Dũng (đoàn Hà Nội) bày tỏ sự nhất trí cao về việc cần thiết ban hành Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên cơ sở kế thừa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Dự thảo Luật bổ sung nhiều chính sách đặc thù vượt trội nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Đó là xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội.

leftcenterrightdel
Đại biểu Khuất Việt Dũng (đoàn Hà Nội) bày tỏ sự nhất trí cao về việc cần thiết ban hành Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Để góp phần hoàn thiện dự thảo luật, đại biểu đề nghị bổ sung thêm 2 điều vào Chương 1 về định danh các chính sách, đặc biệt là chính sách đặc thù trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp làm cơ sở triển khai các chương sau, như chính sách về quy hoạch; thu hút nhân tài, giao nhiệm vụ đặt hàng, đấu thầu trong sản xuất quốc phòng, an ninh; huy động tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp …

Cùng với đó, theo đại biểu cần thêm điều quy định về áp dụng nội dung Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp để xử lý sự xung đột trong trường hợp còn các vấn đề còn khác nhau của dự thảo luật này với pháp luật hiện hành và pháp luật được ban hành sau này. Điều này nhằm bảo đảm tính đặc thù, vượt trội được quy định trong dự thảo luật, vừa bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Về quy hoạch công nghiệp quốc phòng, an ninh, đại biểu cho rằng, cần lập một quy hoạch duy nhất là Quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, không nên xây dựng hai quy hoạch là Quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng và Quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh. Điều này để tránh dàn trải trong đầu tư.

VŨ DUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.