Lấy thực tiễn làm thước đo để xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Lấy thực tiễn làm thước đo để xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Đổi mới công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Đổi mới công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới

Phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, hiện đại phải đột phá về thu hút nhân tài

Phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, hiện đại phải đột phá về thu hút nhân tài

Thượng tướng Phạm Hoài Nam: Triển khai kế hoạch thực hiện đề tài về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao phải khoa học, khả thi

Thượng tướng Phạm Hoài Nam: Triển khai kế hoạch thực hiện đề tài về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao phải khoa học, khả thi