Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đồng chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quán triệt nghiêm túc Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương gắn với quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, đề án, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội. Đồng thời, đã quán triệt vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, công tác tuyên huấn hằng năm để triển khai thực hiện thống nhất. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình, nhiệm vụ trong từng giai đoạn, giữ vững sự ổn định về chính trị trong toàn quân. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội được kiện toàn tại cơ quan tuyên huấn các cấp và hàng nghìn tổ chức đảng với hàng nghìn đồng chí. Đội ngũ báo cáo viên các cấp có hàng chục nghìn đồng chí, trong đó nhiều đồng chí cấp toàn quân và cấp đầu mối trực thuộc bộ... Ban chỉ đạo 35 được kiện toàn từ Quân ủy Trung ương đến hơn 300 cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh, định hướng dư luận xã hội trong toàn quân không ngừng được đổi mới, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các cơ quan báo chí Trung ương, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; đồng thời nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; chủ động tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, định hướng nhận thức tư tưởng và kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. 

Công tác điều tra, nắm bắt thông tin, dư luận xã hội có chuyển biến tích cực, tăng về số lượng, chất lượng, hiệu quả tốt hơn. Trong đó Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã thực hiện 7 lượt điều tra, nắm bắt dư luận, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các sự kiện chính trị quan trọng nổi bật trong nước và quốc tế; thực hiện hơn 100 lượt khảo sát kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tình hình tư tưởng, dư luận gắn với các đợt kiểm tra toàn diện, tập trung vào: Các kỳ đại hội Đảng, hội nghị trung ương, kỳ họp Quốc hội; các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; các vấn đề kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm rõ những vấn đề đoàn khảo sát quan tâm, như: Nắm bắt dư luận xã hội trên không gian mạng; phương pháp nắm bắt dư luận xã hội về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ứng dụng công nghệ trong điều tra, nắm bắt dư luận xã hội; các vấn đề tác động đến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân... Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, với vị trí, vai trò quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục ban hành văn bản lãnh đạo công tác dư luận xã hội trong tình hình mới. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn đánh giá, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương phù hợp với thực tiễn, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Đảng bộ Quân đội. Nhận thức của cấp ủy, chính ủy, cơ quan chính trị các cấp, cũng như chính trị viên, chỉ huy, cán bộ và chiến sĩ về vị trí, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội ngày càng được nâng lên. Các sản phẩm điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng, đáng tin cậy, phục vụ đắc lực cho công tác tham mưu xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong Quân đội...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu kết luận hội nghị.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dư luận xã hội trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội.

Năm 2024, 2025 là năm cuối toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổng kết 40 năm đổi mới đất nước và diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Do vậy, công tác dư luận xã hội trước hết phải tập trung phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Tin, ảnh: MINH MẠNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.