Năm 2022, bám sát tình hình thực tiễn và được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định các chủ trương, giải pháp lớn, quan trọng về kinh tế-xã hội, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2022 cũng như các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Căn cứ các đề án do Ban Kinh tế Trung ương trình, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 3 nghị quyết, Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết, Ban Bí thư ban hành 1 chỉ thị. Đây là các văn kiện hết sức quan trọng để triển khai thực hiện những chủ trương, đường lối về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các đề án do Ban Kinh tế Trung ương trình đều được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, tích cực triển khai thực hiện trong xã hội. Bên cạnh việc tập trung xây dựng các đề án lớn, Ban Kinh tế Trung ương cũng đã thực hiện toàn diện các mặt công tác của Ban trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ vui mừng với những kết quả đạt được của Ban trong năm 2022. Triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, tạo nền tảng cho việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm (2021-2030).

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương trao danh hiệu, bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022.   

Đây cũng là năm được dự báo bên cạnh thời cơ, thuận lợi sẽ có nhiều khó khăn và thách thức đan xen. Đồng chí Trần Tuấn Anh yêu cầu cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Ban cần phải tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa, chủ động sáng tạo hơn nữa để cùng cả hệ thống chính trị cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra; tăng cường công tác tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế trong bối cảnh mới.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Tuấn Anh trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian qua. Hội nghị cũng trao các danh hiệu, bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022.  

Tin, ảnh: VŨ DUNG