Tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND), Công an nhân dân (CAND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; phấn đấu từ năm 2030, xây dựng quân đội hiện đại... Báo QĐND ghi nhận nhiều ý kiến bày tỏ nhất trí cao với chủ trương này, đồng thời kiến nghị một số giải pháp để xây dựng QĐND tiến lên hiện đại.

Đại tá, PGS, TS NGUYỄN VĂN SÁU, Phó viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam:

Xây dựng quân đội tiến lên hiện đại là tất yếu khách quan           

Chủ trương xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030, xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, là hoàn toàn đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng. Cả cơ sở lý luận và thực tiễn đều cho thấy, việc hiện đại hóa quân đội là đòi hỏi tất yếu khách quan.

leftcenterrightdel
Đại tá, PGS, TS NGUYỄN VĂN SÁU. 

Trước hết, theo Chủ nghĩa Mác-Lênin, quân đội kiểu mới để giành chính quyền và bảo vệ thành quả cách mạng phải được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Sức mạnh của quân đội cách mạng là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố: Con người, tổ chức, vũ khí, trang bị, nghệ thuật tác chiến... Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện QĐND Việt Nam cũng đã căn dặn: “Chúng ta phải ra sức xây dựng Quân đội ta thành một QĐND hùng mạnh, một quân đội cách mạng tiến lên chính quy và hiện đại, để giữ gìn hòa bình, BVTQ”.

Hiện đại hóa quân đội là xu thế chung trên toàn thế giới. Dự báo trong những năm tới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn; nhưng tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến rất phức tạp, thay đổi nhanh chóng và khó lường; tranh chấp chủ quyền quốc gia, tài nguyên, biển, đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh cục bộ... tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều nơi. Mặt khác, theo sự phát triển của Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, ngày càng xuất hiện nhiều hình thái chiến tranh và phương thức tác chiến mới rất hiện đại. Trước tình hình đó, các quốc gia đều phải đổi mới tư duy quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội hiện đại.

Nhiệm vụ BVTQ Việt Nam XHCN đứng trước những yêu cầu, đòi hỏi mới, ngày càng nặng nề, phức tạp hơn. QĐND là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ này, phải thực hiện chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, BVTQ (nhiệm vụ được Đảng ta xác định là trọng yếu, thường xuyên); chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; vừa ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, vừa giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. QĐND cần phải tiến lên hiện đại để đủ sức mạnh cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo 35 năm qua đã đạt được những thành tựu trên tất cả các mặt và chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa; tiềm lực kinh tế và quốc phòng của ta có bước phát triển nhanh, có điều kiện đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng CMCN 4.0, đồng thời kết hợp mua sắm phương tiện, trang bị vũ khí hiện đại tăng cường sức mạnh cho quân đội.

leftcenterrightdel
Một buổi huấn luyện bắn súng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395, Quân khu 3). Ảnh: qdnd.vn

Trong 10 năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng “ưu tiên hiện đại hóa một số quân, binh chủng, lực lượng”, chúng ta thu được những kết quả quan trọng. Chính kết quả này cùng với những điều kiện trong những năm tới, tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế, bảo đảm tinh, gọn, mạnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030, xây dựng quân đội hiện đại.

Cần thấy rõ: Xây dựng Quân đội ta tiến lên hiện đại trên nền tảng truyền thống; dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc. Thấu triệt quan điểm hiện đại hóa QĐND Việt Nam phải bắt đầu từ sự tinh nhuệ về chính trị; mục đích để phòng thủ và sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, hóa giải nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa... Việt Nam luôn nhất quán không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế.  

* Trung tướng, PGS, TS ĐỖ VIẾT TOẢN, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1:

Trước hết phải hiện đại hóa về con người

Theo học thuyết Mác-Lênin, sức mạnh của quân đội cách mạng là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố: Con người, vũ khí, trang bị, nghệ thuật, cách đánh...; trong đó, chính trị-tinh thần là yếu tố có ý nghĩa quyết định. Lênin đã nhấn mạnh: Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường.

Vận dụng quan điểm đó, tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT), xây dựng QĐND Việt Nam là: “Người trước, súng sau”. Do đó, hiện đại hóa quân đội trước hết cần phải bắt đầu từ hiện đại hóa về con người. Bởi con người vừa nghiên cứu, chế tạo ra vũ khí, trang bị, sáng tạo ra cách đánh, tổ chức tác chiến, vừa quyết định việc sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT)... Dù VKTBKT hiện đại đến đâu mà con người không hiện đại để tương thích, không biết cách phát huy tính năng, tác dụng của nó thì có cũng như không. Phát biểu tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã nhấn mạnh, một trong những bài học kinh nghiệm được Đảng bộ Quân đội rút ra là: Xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại phải quán triệt và thực hiện tốt quan điểm “người trước, súng sau”; ưu tiên xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố có ý nghĩa quyết định.

leftcenterrightdel
Trung tướng, PGS, TS ĐỖ VIẾT TOẢN. 

Chủ trương xây dựng Quân đội ta cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; phấn đấu từ năm 2030, xây dựng quân đội hiện đại, mà văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định là rất đúng đắn, cần thiết. Tuy nhiên, cùng với việc đầu tư phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự, hiện đại hóa vũ khí, trang bị thì luôn phải đặt lên hàng đầu việc hiện đại hóa về con người. Nghĩa là, trước hết phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tư duy quân sự linh hoạt, hiện đại, hiệu quả và ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp, trình độ tinh nhuệ; có thể chủ động nghiên cứu, chế tạo, sử dụng thành thạo các loại trang thiết bị quân sự, vũ khí hiện đại; đồng thời thực hành chỉ huy tác chiến, thích ứng linh hoạt, giải quyết hiệu quả mọi tình huống trong chiến tranh công nghệ cao cũng như các tình huống an ninh phi truyền thống; bảo đảm giành thắng lợi với hiệu suất cao nhất, bảo vệ mình tốt nhất. 

Trường Sĩ quan Lục quân 1 là trung tâm đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu cấp phân đội và nhiều đối tượng học viên. Quán triệt quan điểm “người trước, súng sau”, trong thực hiện chủ trương hiện đại hóa quân đội, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc luôn coi trọng công tác giáo dục, huấn luyện, đào tạo, rèn luyện cho các đối tượng học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức toàn diện, hiểu biết sâu về khoa học, nghệ thuật quân sự và trình độ, năng lực chỉ huy tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, phù hợp với địa hình, cách đánh của Quân đội ta.

Đặc biệt, nhà trường chú trọng rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và phương pháp, tác phong chỉ huy khoa học, năng động, hiệu quả; trình độ kỹ, chiến thuật tinh nhuệ cùng sức khỏe thực sự bền bỉ, dẻo dai để học viên có thể thích ứng với mọi điều kiện chiến tranh khốc liệt, nguy hiểm, gian khổ; trong mọi tình huống chiến đấu, dù ác liệt đến đâu cũng vẫn bình tĩnh xử trí linh hoạt, hiệu quả để giành thắng lợi. Khi ra trường, các sĩ quan chỉ huy đơn vị sẽ làm nòng cốt trong huấn luyện, rèn luyện bộ đội có những phẩm chất, trình độ cần thiết của người quân nhân cách mạng, đáp ứng với yêu cầu xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

* Thiếu tướng, PGS, TS KIM NGỌC ĐẠI, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị:

Luôn lấy việc xây dựng quân đội về chính trị làm gốc

Nghiên cứu các văn kiện của Đảng từ trước đến nay, chúng ta thấy rằng, quan điểm xuyên suốt trong xây dựng LLVT nói chung, QĐND Việt Nam nói riêng trước hết phải là đội quân cách mạng, vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục có sự phát triển mới về xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, nhưng vẫn xác định rõ nội dung hệ trọng hàng đầu này.

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là nguyên tắc, yêu cầu số một, là “gốc” của đội quân cách mạng. Điều này xuất phát từ quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin: Quân đội cách mạng phải được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Yếu tố chính trị-tinh thần có vai trò quyết định đến sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân đội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Thực tiễn cách mạng nước ta trải qua nhiều cuộc chiến tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và BVTQ đã chứng minh rất rõ: Xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội, của sự nghiệp cách mạng. Thực tiễn ở nhiều nước trên thế giới cho thấy, khi quân đội không được xây dựng vững mạnh về chính trị thì dù có hiện đại đến đâu cũng mất phương hướng chiến đấu và không thể phục vụ sự nghiệp cách mạng.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng, PGS, TS KIM NGỌC ĐẠI. 

Trước yêu cầu nhiệm vụ BVTQ Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới, hiện đại hóa quân đội là tất yếu khách quan, nhưng phải được tiến hành bài bản, đồng bộ, có lộ trình phù hợp; trong đó phải luôn lấy xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm gốc; tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Đặc biệt, hiện nay, từ việc thấy rõ vai trò của nhân tố chính trị-tinh thần trong sức mạnh của Quân đội ta, các thế lực thù địch dùng mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá hòng “phi chính trị hóa” QĐND Việt Nam; chúng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với QĐND, CAND và sự nghiệp QPAN. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong QĐND và CAND đáp ứng yêu cầu xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong sự nghiệp QPAN, BVTQ trong tình hình mới. 

Để xây dựng Quân đội ta luôn vững mạnh về chính trị thì phải luôn quán triệt và thực hiện đúng phương châm: Hiện đại hóa quân đội phải bắt đầu từ sự tinh nhuệ về chính trị; bảo đảm giữ vững nguyên tắc “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo QĐND Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”; quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào.

Muốn bảo đảm sự vững mạnh về chính trị của quân đội với các yêu cầu nêu trên, cần tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội và hệ thống tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng trong quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt Nam; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động CTĐ, CTCT; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ...

Quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, Trường Sĩ quan Chính trị luôn quán triệt và triển khai thực hiện đúng quan điểm: Xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn phải lấy xây dựng về chính trị làm gốc. Nhà trường tích cực, chủ động triển khai các giải pháp để bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc này, từ việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo đến giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, nhận thức chính trị cho cán bộ, giảng viên, học viên; rèn luyện bản lĩnh chính trị cho học viên trong suốt quá trình học tập... Thực tế cho thấy, học viên của trường sau khi tốt nghiệp đều đảm nhiệm tốt cương vị của người cán bộ chính trị trong quân đội, mẫu mực về phẩm chất, bản lĩnh chính trị, góp phần quan trọng xây dựng các đơn vị quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

* Trung tá NGUYỄN VŨ HÀ, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel:

Ưu tiên phát triển công nghiệp quốc phòng 4.0

Để xây dựng QĐND Việt Nam tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại thì bên cạnh nhân tố hàng đầu là xây dựng về con người, chúng ta còn cần phải phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự và tự lực nghiên cứu các loại VKTBKT hiện đại.

Bài toán khó nhất trong việc hiện đại hóa VKTBKT là phải có khả năng tự chủ cao, vì như vậy mới bền vững và bảo đảm sức mạnh thực sự của quân đội. Bởi nếu chỉ mua VKTBKT của nước ngoài thì dù hiện đại đến đâu cũng sẽ bị phụ thuộc về công nghệ, không giữ được yếu tố bí mật, khi họ phát triển loại hiện đại hơn thì ta lại lạc hậu. Do đó, giải pháp mang tính chiến lược là phải phát triển công nghiệp quốc phòng (CNQP) theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, công nghệ cao.

leftcenterrightdel
Trung tá NGUYỄN VŨ HÀ. 

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển CNQP, nhất là Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI “Về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là: Quy hoạch, tổ chức lực lượng CNQP được củng cố, kiện toàn phù hợp. Đầu tư cho CNQP được chú trọng, nhất là những ngành mũi nhọn, đặc thù; các dự án phát triển CNQP trọng điểm, công nghệ cao được triển khai hiệu quả; từng bước làm chủ công nghệ sản xuất, sửa chữa, cải tiến, số hóa nhiều loại VKTBKT thế hệ mới... Như báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020 tại Đại hội XIII của Đảng đánh giá: CNQP, an ninh được tập trung đầu tư phát triển, sản xuất nhiều loại phương tiện, thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ nhiệm vụ QPAN và nhiều thiết bị máy móc, sản phẩm dân dụng chiếm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Tuy vậy, thực tế việc phát triển nền CNQP theo hướng lưỡng dụng, hiện đại vẫn còn một số hạn chế. Để tăng tính tự chủ, tự lực, tự cường về CNQP, đáp ứng với yêu cầu xây dựng quân đội tiến lên hiện đại thì còn nhiều việc phải làm.

Phương hướng 5 năm tới, Đảng ta xác định tiếp tục xây dựng, phát triển CNQP, an ninh theo hướng lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học, công nghệ cao. Nghiên cứu, sản xuất được một số chủng loại VKTB, khí tài hiện đại cần thiết cho phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhất là các loại vũ khí chiến lược. 

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Đảng, Nhà nước cần tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các giải pháp, trước hết là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển CNQP. Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động nhiều nguồn lực phát triển CNQP, nhất là các chương trình, dự án trọng điểm; đặc biệt tập trung nghiên cứu sản phẩm quốc phòng công nghệ cao, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động nghiên cứu... Việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực CNQP phải được ưu tiên hàng đầu bởi đây là yếu tố đóng vai trò quyết định; có thu hút được nguồn nhân lực vượt trội thì mới phát triển được CNQP hiện đại, bảo đảm khả năng tự lực, tự chủ. Thực tế lâu nay, ngành CNQP chưa thu hút được nhiều nhân lực chất lượng cao, thậm chí còn bị “chảy máu chất xám” do các doanh nghiệp bên ngoài có những chế độ, chính sách ưu đãi hơn hẳn.

Ở Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) những năm qua, việc quan tâm thu hút, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và xác định rõ những mũi nhọn sản phẩm công nghệ cao để tập trung nghiên cứu, chế tạo là hai yếu tố quyết định thành công của chiến lược làm chủ công nghệ lõi, phát triển CNQP 4.0 và các sản phẩm lưỡng dụng. Hiện, VHT đã là doanh nghiệp toàn trình (từ nghiên cứu-sản xuất-kinh doanh-sau bán) của các sản phẩm quân sự và dân sự công nghệ cao, nhiều sản phẩm ngang tầm khu vực và thế giới, một số sản phẩm còn có tính năng vượt trội. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm CNQP 4.0, tập trung vào những sản phẩm mũi nhọn phục vụ các lực lượng của quân đội và công an đã được Đảng, Nhà nước xác định tiến thẳng lên hiện đại, từ nền tảng công nghệ quân sự áp dụng sang dân sự và ngược lại, tạo ra các tính năng tiên tiến trên cả hai lĩnh vực, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và BVTQ Việt Nam XHCN.

* Doanh nhân, cựu chiến binh HỒ HUY, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh:

Quan tâm hơn đến chế độ, chính sách cho quân đội

Để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại, cần phải quan tâm đầu tư cả 3 yếu tố chính là con người, khoa học-nghệ thuật quân sự và VKTBKT, trong đó con người giữ vai trò quyết định. Để xây dựng yếu tố con người, trước hết phải thu hút được nguồn nhân lực tốt, rồi tiếp tục huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ năng lực...; phải làm cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, người lao động trong quân đội thực sự yên tâm công tác, yêu mến, gắn bó với đơn vị, với quân đội và nỗ lực phấn đấu, cống hiến.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước và Quân đội ta đã có nhiều chế độ, chính sách quan tâm chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và hậu phương quân đội với quan điểm coi những người công tác trong quân đội là lao động đặc biệt, cần phải ưu tiên chăm lo. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế của đất nước còn khó khăn, ngân sách hạn hẹp nên việc chăm lo cho quân đội và hậu phương quân đội chưa được như mong muốn. Thực tế cho thấy, thu nhập và đời sống của đa số người công tác trong quân đội, nhất là ở tuổi dưới 40, so với bạn bè cùng trang lứa còn thấp (nhất là ở khu vực đô thị, đồng bằng). Trong khi bộ đội phải làm việc trong điều kiện vất vả, gian khổ, hiểm nguy, lại thường xuyên phải trực tại đơn vị, rất ít khi được về với gia đình, kể cả những ngày lễ, tết... Chính thực tế này khiến quân đội khó thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, số thí sinh là học sinh giỏi đăng ký dự thi vào các trường quân đội không nhiều, thậm chí có xu hướng giảm dần; có hiện tượng thanh niên không muốn nhập ngũ, thậm chí còn tìm cách trốn tránh nghĩa vụ quân sự...

leftcenterrightdel
Doanh nhân, cựu chiến binh HỒ HUY. 

Tôi đã có thời gian đi bộ đội, nay là cựu chiến binh. Ở Tập đoàn Mai Linh chúng tôi cũng có hàng nghìn lao động là quân nhân xuất ngũ, hàng trăm cán bộ, nhân viên là cán bộ quân đội nghỉ hưu về làm việc cho tập đoàn. Qua sinh hoạt Hội Cựu chiến binh của tập đoàn và làm việc, gặp gỡ, chúng tôi thường xuyên trao đổi, trò chuyện về thời tại ngũ, về phẩm chất và cuộc sống của Bộ đội Cụ Hồ. Đại đa số anh em đều mong muốn Đảng, Nhà nước cần có chính sách ưu đãi hơn đối với những người công tác trong quân đội. Bởi, hiện nay tiền lương của một sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp úy chỉ dưới 10 triệu đồng, thấp hơn thu nhập của người tài xế; trong khi đó bộ đội thường công tác xa, ít được về nhà và hầu như không làm thêm, làm giúp gia đình được việc gì...

Trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với LLVT và chính sách hậu phương quân đội, công an. Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng thu hút, đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới”. Đây là một trong những nội dung rất cần thiết để xây dựng Quân đội ta tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đồng thời cũng là mong muốn của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm động viên, bù đắp một phần những vất vả, gian khổ, hy sinh của Bộ đội Cụ Hồ, giúp các quân nhân thêm yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tôi rất mong chủ trương này sẽ sớm được cụ thể hóa và triển khai thực hiện; trước hết cần ưu tiên điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đặc thù, ở những nơi khó khăn, gian khổ và có giải pháp đột phá về chính sách thu hút, giữ gìn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ lâu dài trong quân đội để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới. Mặt khác, đây cũng là chính sách để thực hiện mục tiêu bảo đảm công bằng xã hội như Đảng ta đã xác định từ nhiều năm qua là xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhóm phóng viên Quốc phòng-An ninh (ghi)