Trung tá Đỗ Văn Tráng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 726 chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel

Trung tá Đỗ Văn Tráng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 726 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8.

Tại hội nghị, Trung tá Đỗ Văn Tráng thông tin những nội dung mà Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII, bao gồm: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10-6-2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Các nội dung còn bao gồm: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; công tác cán bộ; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022. Cùng với đó, các cán bộ, đảng viên còn được quán triệt Kết luận số 57-KL/TW ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Tráng yêu cầu cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và từng cán bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, kết luận, thông báo đến toàn thể quần chúng, nhân dân và cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch, chương trình công tác góp phần thực hiện thắng lợi các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: HỒNG THẮM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.