Tuy nhiên, kể từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn nhiều so với dự báo. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời, sâu sắc và cụ thể đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với tinh thần “Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

leftcenterrightdel

Cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

 

Với mục đích hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII; đồng thời, góp phần định hướng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, từng cán bộ, đảng viên “dù ở vị trí nào cũng phải luôn có ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, làm “đúng vai, thuộc bài”, thật sự có chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng”, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị do Đại hội XIII của Đảng đề ra, Hội đồng Lý luận Trung ương vừa phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhan đề “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Cuốn sách được ra mắt khi Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) vừa thành công, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước. Đây cũng là thời điểm có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cuốn sách dày hơn 500 trang với nội dung được tuyển chọn từ 40 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tại các hội nghị Trung ương, hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các vùng đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045 và phát biểu chỉ đạo trong các chuyến thăm, buổi làm việc với một số địa phương, cũng như những chỉ đạo đối với các lĩnh vực, các lực lượng, với từng ngành, thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Đặc biệt, đối với lĩnh vực quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, cuốn sách đăng bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022 (ngày 20-12-2022) với tiêu đề “Nâng cao sức mạnh tổng hợp, năng lực nghiên cứu, dự báo, chủ động ngăn ngừa xung đột, chiến tranh từ sớm, từ xa”.

Trong bài phát biểu này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Những kết quả đạt được năm 2022 có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan; trong đó, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước là nhân tố quyết định; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương có ý nghĩa rất quan trọng. Trong đó, nhân tố nòng cốt là tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách công tác, lề lối làm việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, hành động vì lợi ích chung”. Tổng Bí thư tin tưởng: “Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với sự tin yêu, mến phục của Đảng, Nhà nước và nhân dân”...

Đối với lĩnh vực an ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII, với chủ đề “Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới”. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra câu hỏi “Vì sao vào lúc này Bộ Chính trị lại phải bàn và ra nghị quyết về vấn đề xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh”?; chỉ ra những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân; đồng thời, nhấn mạnh những nội dung cần phải làm để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị và yêu cầu: “Toàn thể lực lượng Công an nhân dân hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí của mình và thực hiện cho bằng được lời thề: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”!

leftcenterrightdel
Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” .

Đọc cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thấy rõ tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết của người đứng đầu Đảng ta với đất nước; tầm tư duy chiến lược, tư tưởng chỉ đạo rất toàn diện, sâu sắc, song cũng rất cụ thể, sát hợp với thực tiễn, qua đó thể hiện tư tưởng, quan điểm và những định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung, của từng lĩnh vực, khu vực và các địa phương nói riêng. Trong các bài viết, bài phát biểu in trong cuốn sách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nghiêm khắc chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm phải kiên quyết khắc phục; một số khó khăn, thách thức cần nỗ lực vượt qua; một số cơ hội phải nhanh chóng nắm bắt để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực, được xuất bản đúng thời điểm, là cẩm nang quý để các cấp, ngành, địa phương, các lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo thế và lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Với giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, toàn diện, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; về phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu mong đợi lúc sinh thời!

Đại tá, PGS, TS NGUYỄN VĂN SÁU, Phó viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.