Thông báo nêu: Năm 2023, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) còn thiếu thông tin (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) và Ban Chỉ đạo 515 các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh, điều chỉnh, bổ sung giải pháp thực hiện bảo đảm đạt kết quả toàn diện về các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập 1.328 HCLS (trong nước là 559 HCLS; Lào là 247 HCLS; Campuchia là 522 HCLS); tiếp nhận 5.055 mẫu HCLS và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; đã phân tích, so sánh, đối khớp và trả kết quả giám định ADN đối với 124 trường hợp, trong đó đã xác định được danh tính của 9 HCLS bằng phương pháp giám định ADN; xác định được 251 HCLS bằng phương pháp thực chứng.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc tìm kiếm, quy tập HCLS còn một số tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, như: Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác tìm kiếm, quy tập HCLS trong nước; hoạt động tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và công tác rà soát… Nguyên nhân do công tác quản lý hồ sơ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí… chưa chặt chẽ, khoa học; lãnh đạo chỉ đạo ở một số cấp ủy, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt; công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành ở địa phương, đơn vị chưa cụ thể, thường xuyên, chặt chẽ...

Hiện nay, cả nước còn gần 180.000 HCLS chưa tìm kiếm, quy tập được và gần 300.000 HCLS đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Năm 2024, với mục tiêu phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 1.500 HCLS; giám định ADN khoảng 2.000 mẫu HCLS; nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở giám định ADN và trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu gen…, Phó thủ tướng yêu cầu, các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; phát huy các kết quả đạt được, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục đề cao trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt công tác này.

Trong đó, các bộ, cơ quan, địa phương cần tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6-12-2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ đạo quốc gia 515 với Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; tiếp tục duy trì, mở rộng công tác phối hợp, tạo điều kiện để Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các tổ chức khác tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phù hợp với mục đích, tôn chỉ của Hội và quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel

 Năm 2024, phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ. Ảnh minh họa

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành cơ bản việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS với các thông tin hiện có; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức tập huấn, khai thác, quản lý phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS. Tập trung chuyển trọng tâm tìm kiếm, quy tập HCLS vào địa bàn trong nước, nhất là các khu vực, địa bàn còn nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập HCLS ở trong và ngoài nước phù hợp, giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập theo hướng tăng chỉ tiêu ở địa bàn trong nước.

Đồng thời, mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia, các cấp chính quyền của Bạn để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, hồi hương HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào, Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh đến khi không còn thông tin về nơi an táng liệt sĩ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao năng lực các cơ sở giám định ADN đáp ứng yêu cầu xác định danh tính HCLS; rà soát, đề xuất thay thế, bổ sung các phương tiện, trang bị xuống cấp, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Tăng cường công tác kiểm tra; chú trọng các địa bàn trọng điểm, còn nhiều HCLS ở trong nước; tổ chức sơ kết kiểm điểm rút kinh nghiệm; kịp thời đề xuất, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh; biểu dương, khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và các đề xuất, kiến nghị, Phó thủ tướng yêu cầu, Bộ Quốc phòng chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, đảm bảo rõ về nội dung và trách nhiệm thực hiện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

Bộ tập trung triển khai hiệu quả công tác xây dựng, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; tiếp tục chỉ đạo giải mã phiên hiệu, ký hiệu đơn vị trong chiến tranh; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS; khai thác, quản lý có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ và thông tin tìm kiếm quy tập HCLS. Bộ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tập trung nâng cấp, mở rộng phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin của ngành để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin. Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tiếp tục rà soát, đề xuất thay thế, bổ sung các phương tiện, trang bị xuống cấp, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền.

Bộ Quốc phòng hướng dẫn, chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS; rà soát, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Đồng thời, Bộ phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai việc xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ; tạo điều kiện thuận lợi để Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác tham gia tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí thực hiện dịch vụ giám định ADN xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin, hoàn thành trong Quý III/2024.

Cùng với đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công với cách mạng và cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ bảo đảm tích hợp với các cơ sở dữ liệu liên quan; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính có giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để thanh toán kinh phí giám định ADN cho các đơn vị đã thực hiện việc giám định ADN của năm 2021 - 2022 đến nay; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường hợp vượt thẩm quyền.

Bộ Ngoại giao thúc đẩy, mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế với các nước; phối hợp triển khai có hiệu quả nội dung Bản ghi nhớ giữa Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội về hợp tác tìm kiếm, quy tập HCLS Việt Nam; phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu, xây dựng Thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam - Campuchia về việc bảo vệ, xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các công trình Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia. Bộ chủ động trao đổi thống nhất chủ trương và đưa nội dung tìm kiếm, quy tập, hồi hương HCLS Việt Nam ở một số địa bàn, như: Trường Sa; bên kia biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Thái Lan… vào các nội dung hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cấp vào thời điểm phù hợp.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền; phát huy hiệu quả Cổng Thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công với cách mạng và cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, ưu tiên bố trí nguồn lực và kinh phí cho các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin theo quy định của pháp luật.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan thúc đẩy Dự án "Tiếp nhận trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao, hợp tác phát triển và chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực giám định hài cốt trong chiến tranh" theo quy định hiện hành.

Các bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515, theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

Ban Chỉ đạo 515 các cấp hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS; đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập HCLS, trọng tâm địa bàn trong nước, nhất là địa bàn trọng điểm còn nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được; quan tâm, chăm lo công tác hậu phương quân đội; tổ chức tốt các lễ xuất quân, giao nhiệm vụ và lễ đón các đội làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS ở Lào, Campuchia; đón nhận, truy điệu, an táng HCLS trang trọng; tu bổ, sửa chữa các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ khang trang, sạch đẹp.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.