leftcenterrightdel
Cán bộ công chức giải quyết thủ tục hành chính tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. 

Kế hoạch của UBND thành phố nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ đề xuất và cán bộ, cá nhân, tổ chức thực hiện đề xuất. Theo đó, tùy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện của đơn vị, địa phương, thủ trưởng có trách nhiệm chủ động triển khai và khuyến khích cán bộ, công chức đăng ký sáng kiến, giải pháp sáng tạo, cách làm đột phá; đồng thời, tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt nhất để cán bộ, công chức phát huy khả năng, sáng tạo, sáng kiến.

Trong đó, gửi về UBND thành phố các đề xuất của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố.

Còn các đề xuất của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ngành, địa phương thì gửi về giám đốc các sở, ngành, chủ tịch các địa phương.

Theo kế hoạch của UBND thành phố, trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch, Thủ trưởng sở, ngành và chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tổ chức quán triệt và trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong quý IV-2023. Định kỳ hàng năm, UBND thành phố tiến hành rà soát, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và đúc kết, rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế. UBND Thành phố giao Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ tham mưu báo cáo trình UBND Thành phố theo quy định…

Tin, ảnh: DUY NGUYỄN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.