Quyết định số 1254/QĐ-TTg về thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17-8-2020 sửa đổi Quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) các bộ, ngành phải triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020 là 251 TTHC. Theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg thì tổng số TTHC cần triển khai đã được sửa đổi thành 261 thủ tục, tăng thêm 10 TTHC so với Quyết định số 1254/QĐ-TTg (bổ sung 39 TTHC mới; đưa 29 TTHC ra khỏi danh sách cần triển khai giai đoạn 2019-2020).

leftcenterrightdel
Tích cực triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành. Ảnh minh họa: Chinhphu.vn 

Tính đến ngày 30-6-2022, tổng số TTHC đã triển khai theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg là 249/261 thủ tục. Trong đó, nhiều bộ đã hoàn thành kế hoạch gồm: Bộ Công an (2 TTHC), Bộ Khoa học và Công nghệ (6 TTHC), Bộ Thông tin và Truyền thông (5 TTHC), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1 TTHC), Bộ Y tế (56 TTHC), Ngân hàng Nhà nước (2 TTHC).

Các bộ, ngành còn lại đang tiếp tục triển khai thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia gồm: Bộ Công Thương (6 TTHC); Bộ Giao thông vận tải (1 TTHC liên ngành); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1 TTHC- đang đề nghị chưa triển khai xây dựng phần mềm này); Bộ Quốc phòng (1 TTHC); Bộ Tài nguyên và Môi trường (1 TTHC); Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-VCCI (1 TTHC); Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (1 TTHC).

Có thể thấy, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN những năm qua tiếp tục nhận được đánh giá tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức trong, ngoài nước; đem lại hiệu quả thiết thực cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, người dân. Các bộ, ngành đã chủ động, tích cực phối hợp triển khai các TTHC mới thông qua Cơ chế một cửa quốc gia theo kế hoạch tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg. So với năm 2020, đã có 42 thủ tục hành chính mới được triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia; các thủ tục còn lại đang trong quá trình triển khai. Cơ sở hạ tầng, Cổng thông tin một cửa quốc gia và các hệ thống quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành đã được nâng cấp, bổ sung trang, thiết bị nên tỉ lệ sự cố và lỗi phát sinh liên quan đến hệ thống đã được hạn chế.

Từ nay đến cuối năm 2022, các bộ, ngành sẽ tiếp tục hoàn thành triển khai 12 TTHC thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Đồng thời tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia theo nhiệm vụ phân công tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ, Văn bản số 291/TB-VPCP ngày 14-8-2018 của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 1254/QĐ-TTg được sửa đổi tại Quyết định số 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ như: Đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, ban hành danh mục HS, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành…

HOÀNG LAN