Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đã báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 toàn ngành nội vụ. Theo đó, Bộ Nội vụ đã tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, định hướng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ. 

Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong nhiệm kỳ 2021-2025 về đổi mới, sắp xếp bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Về công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết, ngành nội vụ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo hướng giảm đầu mối, giảm khâu trung gian gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về quản lý nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực.

leftcenterrightdel

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua của ngành nội vụ. Bộ trưởng cho rằng, ngành nội vụ tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng, toàn diện, đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của cả nước.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị toàn ngành nội vụ tập trung cao cho việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách lĩnh vực ngành. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy gắn chặt với tinh giản biên chế, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương.

Tiếp tục rà soát, xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức từ Trung ương đến địa phương. Tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 76 của Chính phủ. Tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là trong 6 tháng cuối năm, liên quan đến đại hội của các tổ chức tôn giáo, những hoạt động lễ tập trung của tôn giáo. Đặc biệt ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và pháp chế của ngành; nhất là thanh tra công vụ.

Tin, ảnh: LA DUY